ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

This is a SEO version of วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : 2547

หมายเหตุ :

          การศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นงานวิจัยที่ได้เสนอแนวคิดที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตาลโตนด โดยใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านเพื่อเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนรากฐานวัฒนธรรม โดยมุ่งศึกษารอบด้านเกี่ยวกับตาลโตนด การใช้ประโยชน์จากตาลโตนด การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลโตนด จนสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำตาลโตนดได้