ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

นครศรีธรรมราช

This is a SEO version of นครศรีธรรมราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : วิเชียร  ณ นคร และคนอื่น ๆ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

ปีที่พิมพ์ : 2521

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 เรื่อง  ได้แก่  เรื่องภูมิศาสตร์,  ประวัติศาสตร์,  ภาษาวรรณกรรมและการศึกษาสตร์,  ประเพณี, ศิลปกรรมและหัตถกรรม,  การละเล่นและกีฬา,  ประวัติบุคคลสำคัญ,  โบราณสถาน โบราณวัตถุทางศาสนา,   โบราณสถาน โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์,  และเรื่องสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช