ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

การปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง บุญศารอด ศรีศารอดชาดก เล่ม 2

This is a SEO version of การปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง บุญศารอด ศรีศารอดชาดก เล่ม 2 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อุบลศรี อรรถพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : -                                     

 

          เป็นหนังสือที่ปริวรรตถ่ายถอดมาจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้  ด้านภูมิปัญญาในการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชน ภูมิปัญญาด้านคตินิยม ความเชื่อ และคำสอน ภูมิปัญญาด้านอักษรศาสตร์ และวรรณกรรม  จากหนังสือบุดซึ่งพบต้นฉบับที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา