ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา

This is a SEO version of โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พิทยา  บุษรารัตน์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : โครงการ “ศึกษาและจัดพิมพ์เอกสารวิชาการห้องพิพิธภัณฑ์

                   คติชนวิทยา”                                  

 

          หนังสือโนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโนรา องค์ประกอบของการแสดงท่ารำ กระบวนรำ การแสดงเรื่อง ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับโนรา ความเป็นมาของประเพณีการรำโนราโรงครู รูปแบบ เนื้อหาของโนราโรงครู