ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้

This is a SEO version of ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : อุบลศรี  อรรถพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : สารสนเทศข้อมูลในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 

 

         นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ พัฒนาการของผ้าทอในภาคใต้  ภูมิปัญญาในการคัดเลือกวัสดุและเครื่องมือเพื่อการทอผ้าพื้นเมืองภาคใต้ และวัฒนธรรมการใช้ผ้าในวิถีชีวิตของชาวใต้