ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วัวชนกับคนใต้

This is a SEO version of วัวชนกับคนใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง :  -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2543

หมายเหตุ : ได้รับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรม

                   และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช)

 

          หนังสือวัวชน กับคนใต้ มีเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม และการจัดการกีฬาวัวชนในภาคใต้ อันเป็นกุศโลบายสำคัญในการอนุรักษ์วัวพื้นบ้านภาคใต้ไม่ให้สูญพันธ์ และเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากวัวพื้นเมืองของภาคใต้