ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

วัฒนธรรมข้าว และพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

This is a SEO version of วัฒนธรรมข้าว และพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : วิมล  ดำศรี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

          หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิจัยจากการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาดั้งเดิมในท้องถิ่นของชาวนครศรีธรรมราช ด้านวัฒนธรรมข้าว และพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตามแนว พระราชดำริ