ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ศิลปวัฒนธรมภาคใต้ ว่าด้วย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ครบเครื่องเรื่องภาคใต้

This is a SEO version of ศิลปวัฒนธรมภาคใต้ ว่าด้วย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ครบเครื่องเรื่องภาคใต้ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ประทุม  ชุ่มเพ็งพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สุวีริยาสาส์น

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ :  -

 

          เนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์    ประวัติศาสตร์    โบราณคดี   ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน   ของภาคใต้  การเรียนรู้จากอดีตถึงปัจจุบันของภาคใต้