ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สารทเดือนสิบ

This is a SEO version of สารทเดือนสิบ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ :  -

 

          หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความเชิงวิชาการที่ผู้รู้ได้เรียบเรียงเรื่องราว เกี่ยวกับประเพณีสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น