ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

นักการเมืองถิ่นจังหวัดพังงา

This is a SEO version of นักการเมืองถิ่นจังหวัดพังงา Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมจินตนา คุ้มภัย

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า

ปีที่พิมพ์ : 2558

หมายเหตุ : -

          รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นจังหวัดพังงา มีข้อมูลของนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้งในจังหวัดพังงา ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ปี 2475 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้นักการเมืองพังงาได้รับการเลือกตั้ง