ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

นครคนนอก

This is a SEO version of นครคนนอก Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พลัง เพียงพิรุฬห์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : สกลนคร

สำนักพิมพ์ : นิดจะศิลป์

ปีที่พิมพ์ : 2560

หมายเหตุ : -

          รวมบทกวีเรื่อง "นครคนนอก" เป็นบทกวีที่มีความโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นสากล วิธีการนำเสนอจากมุมมองที่แปลกใหม่ การใช้ภาษาที่สั้น กระชับ มีพลัง เนื้อหาครอบคลุมสังคมร่วมสมัย ชีวิตในเมือง ชีวิตชนบท และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ตามขนบและไร้ฉันทลักษณ์ผสมผสาน เน้นความหมายให้ขบคิดและตีความหรือจินตนาการตามบทกวี