ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

นครศรีธรรมราช 2557

This is a SEO version of นครศรีธรรมราช 2557 Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศร๊ธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : -

          หนังสือ "นครศรีธรรมราช 2557" นี้ กล่าวถึงเรื่องราวของจังหวัดนครศรีธณรมราช โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นเนื้อหาเชิงประจักษ์ ได้แก่ ข้อมูลประวัติศาสตร์ ประชากร การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น ส่วนที่ 2  เป็นเนื้อหาเชิงความคิด การดำเนินงานหรือการพัฒนาในเรื่องเฉพาะ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์นครศรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส่วนที่ 3 เป็นเนื้อหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ