ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย "อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน"

This is a SEO version of ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย "อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน" Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงประวัติและผลงานของครูประยงค์ รณรงค์ ผู้เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ของการนำภูมิปัญญาไทยไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตจนเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนเป็นของตนเองเป็นชุมชนแรกของประเทศไทย ซึ่งต่อมาแผนแม่บทชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนต่าง ๆ จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนถึงปัจจุบัน ความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ครูประยงค์ รณรงค์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล "แมกไซไซ" สาขาผู้นำชุมชน พ.ศ. 2557