ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก

This is a SEO version of สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ประเวศ วะสี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : หมอชาวบ้าน

ปีที่พิมพ์ : 2530

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ภาค ดังนี้ ภาคที่ 1 กล่าวถึง สวนโมกข์ สวนโมกขพลารามและท่านพุทธทาสภิกขุ แก่นคำสอนของท่านพุทธทาส และเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานคือการปฏิบัติธรรม ภาคที่ 2 กล่าวถึง ธรรมกาย จากปากน้ำภาษีเจริญสู่ปทุมธานี พุทธธรรมกับธรรมรกาย และธรรมกาย องค์กรจัดตั้ง ภาคที่ 3 กล่าวถึง สันติอโศก พระโพธิรักษ์และชาวอโศก สันติอโศก : พระหรือมาร และโลกกับสันติมรรค และภาคที่ 4 กล่าวถึง บทสรุปแบบบูรณาการและคำอุทธรณ์ต่อชนชาติไทย