ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

นครศรีธรรมราช

This is a SEO version of นครศรีธรรมราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรสภาลาดพร้าว

ปีที่พิมพ์ : 2515

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนบวรรัตนารักษ์ ณ เมรุวัดจันทาราม ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 10 มิถุนายน 2515

          หนังสือเรื่องนครศรีธรรมราช นี้ รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์ ตำนานเมือง ปูชนียวัตถุสถานและโบราณสถาน ภาษาและวรรณคดี วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ ประเพณีของชาวไทยอิสลาม สวดด้าน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประพณีให้ทานไฟ พิธีโลชิงช้า การชนโค และการสวดมาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นเมืองของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ มโนห์รา หนังตะลุง เพลงบอก กาหลอ เพลงคำตัก และลิเกรำมะนา เป็นต้น ในตอนท้ายกล่าวถึงเรื่องศิลปกรรม นาฏกรรม เครื่องถม และกรุพระเครื่องเมืองนครศรีธรรมราชไว้ด้วย