ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ผ้าพระบฏพระราชทาน ปัจจัยและสื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

This is a SEO version of ผ้าพระบฏพระราชทาน ปัจจัยและสื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : วิมล ดำศรี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          นำเสนอสาระสำคัญ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าพระบฏ ความเป็นมา ความสำคัญและคุณค่าของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ผ้าพระบฏพระราชทานเมืองนครศรีธรรมราช การปฏิบัติต่อผ้าพระบฏพระราชทาน ในงานพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และปัจจัยและสื่อส่งเสริม สืบสาน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช