ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

ใบบอกเมืองนครศรีธรรมราช

This is a SEO version of ใบบอกเมืองนครศรีธรรมราช Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมใบบอกเมืองนครศรีธรรมราช สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่รายงานการปฏิบัติตามสารตราจากส่วนกลางที่ส่งไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ใบบอกเมืองนครศรีธรรมราชจะทำให้เห็นภาพบ้านเมืองในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ชัดเจนขึ้น และยังรวบรวมบทความเรื่องพระครูกาเมืองนครศรีธรรมราช รวมถึงบันทึกความรู้เรื่องเมืองนครศรีธรรมราชไว้ด้วย