ปรับขนาดอักษร
  • องค์ความรู้

4 สมเด็จกรมพระยา เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช

This is a SEO version of 4 สมเด็จกรมพระยา เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช Page 716
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สมพุทธ  ธุระเจน และประหยัด  เกษม, บรรณาธิการ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : โครงการศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของเทศบาลนคร    

                   นครศรีธรรมราช                                  

 

          รวบรวมพระราชนิพนธ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ระดับสมเด็จกรมพระยา ที่เสด็จมายังเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงนิพนธ์ถึงเมืองนครศรีธรรมราชในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ กลอนกาพย์ เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ บทนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ในฐานะที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เมื่อ ร.ศ. 115 (พ.ศ.2439)