ปรับขนาดอักษร
 • องค์ความรู้

หนังสือแนะนำ

พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้
พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้

ผู้แต่ง : ประภัสสร์ ชูวิเชียร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เมืองโบราณ

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช มหาสถูปแห่งคาบสมุทรภาคใต้ เป็นหนังสือที่อธิบายเรื่องราวของพระบรมธาตุเจดีย์นี้อย่างละเอียดชัดเจนทั้งในเชิงศิลปะสถาปัตยกรรมขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ การเป็นศูนย์กลางชุมชนโบราณนครศรีธรรมราช "หาดทรายแก้ว" ภูมิศาสตร์ที่ตั้งของเมืองนครศรีธรรมราช ตำนาน จารึก ประวัติความเป็นมา และปัญหาเกี่ยวกับอายุสมัยขององค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช จากหลักฐานด้านเอกสาร ทั้งหลักฐานเอกสารด้านตำนานและด้านจารึก การวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและกำหนดอายุองค์พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช ร่วมกับหลักฐานทางด้านโบราณคดีและเอกสารประวัติศาสตร์ โบราณสถานและสิ่งก่อสร้างภายในอาณาบริเวณของพระบรมธาตุเจดีย์ และพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช จาก "มหาสถูป" ในวัฒนธรรมพุทธศาสนาของลังกามาเป็น "พระมหาธาตุเจดีย์" ในวัฒนธรรมของกรุงศรีอยุธยา

เรื่องเล่าจากคุณปู่...ภาคใต้
เรื่องเล่าจากคุณปู่...ภาคใต้

ผู้แต่ง : อานนท์ อาทิตย์อุทัย

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : แสงดาว

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเรื่องเล่าพื้นบ้านไทยภาคใต้ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่สะท้อนให้เห็นวิถีไทยภาคใต้ในแง่มุมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านความคิด ความเชื่อ ค่านิยม ประเพณี หรือความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

หนังสือที่ระลึกพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
หนังสือที่ระลึกพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ผู้แต่ง : กองทัพภาคที่ 4

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : กองทัพภาคที่ 4

ปีที่พิมพ์ : 2558

หมายเหตุ : -

          หนังสือที่ระลึกพิธีประดิษฐานและสมโภชพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นี้ กล่าวถึงประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวเนื่องกับองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและเมืองนครศรีธรรมราช พระประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และเก๋งจีนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

นิทานโบราณ-สำนวน และภาษิตคำกาพย์ภาคใต้
นิทานโบราณ-สำนวน และภาษิตคำกาพย์ภาคใต้

ผู้แต่ง : ประพนธ์ เรืองณรงค์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : 2545

หมายเหตุ : -

          รวบรวมวรรณกรรมคำสอนทางภาคใต้ ได้แก่ นิทานโบราณภาคใต้ สำนวนภาคใต้ั และภาษิตคำกาพยภาคใต้

สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล
สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล

ผู้แต่ง : สุจิตต์ วงษ์เทศ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กระทรวงวัฒนธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : -

          สี่จังหวัดชายแดนภาคใต้ : ปัตตานี, ยะลา, นราธิวาส, สตูล เป็นหนังสือที่เผยแพร่ความรู้ในมุมมองประวัติศาสตร์ของชื่อบ้านนามเมือง และอธิบายประวัติศาสตร์ที่สะท้อนภาพรวมรากเหง้าทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยเฉพาะประวัติศาสตร์กระแสทางเลือกซึ่งเป็นทางออกในการนำไปสู่ความปรองดองและความเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

เรื่องเล่าจากปัตตานี
เรื่องเล่าจากปัตตานี

ผู้แต่ง : ประพนธ์ เรืองณรงค์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -

          เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับเรื่องราวทางสังคมและศิลปวัฒนธรรมจากปัตตานี รวมถึงชายแดนภาคใต้ทั่วไป และเรื่องของความเชื่อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองปัตตานี เช่น หลวงปู่ทวด วัดช้างให้ และเจ้าแม่ลิ้มกอเนียว

รายงานการสัมมนาการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายงานการสัมมนาการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : สำนักงานเลขธิการสภาการศึกษา

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          รวบรวมข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีข้อเสนอเชิงยโยบายและมาตรการทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมศาสนสถานศึกษา การส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาการศึกษาเพื่อการอาชีพและการมีงานทำ การบริหารจัดการเพื่อการศึกษา และนโยบายการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงแก่รัฐ

99 ปี สุราษฎร์ธานี แม่น้ำตาปี สวนสราญรมย์ นามพระธีรราชประทาน
99 ปี สุราษฎร์ธานี แม่น้ำตาปี สวนสราญรมย์ นามพระธีรราชประทาน

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สุราษฎร์ธานี

สำนักพิมพ์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ ข้อมูลประวัติจังหวัด ข้อมูลการเสด็จพระราชดำเนินเมืองสุราษฎร์ธานีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว รัชกาลที่ 9 ข้อมูลเมืองต่าง ๆ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี วิถีชุมชนคนท่าข้ามริมแม่น้ำตาปี และมีพระราชประวัติ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมอยู่ด้วย

จีนทักษิณ : วิถีและพลัง
จีนทักษิณ : วิถีและพลัง

ผู้แต่ง : สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์, ดิลก วุฒิพาณิชย์ และ ประสิทธิ์ ชิณการณ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : 2544

หมายเหตุ : -

          นำเสนอการศึกษาเกี่ยวกับการอพยพมาตั้งหลักแหล่งในภาคใต้ของชาวจีน วิถีคิด วิถีการต่อสู้ เพื่อการดำรงอยู่ และเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตและวงศ์ตระกูล ซึ่งชาวจีนในภาคใต้เป็นกลุ่มชาวจีนที่มีความวิริยะอุตสาหะ มีคุณภาพและคุณธรรม และมีบทบาทสำคัญในการก่อให้วิถีประชาและพลังชุมชนเปลี่ยนแปลงโดยใช้ภูมิปัญญาและวิธีการจัดการทำให้เกิดภูมิปัญญาใหม่ ช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่ทรัพยากรธรรมชาติ ทำให้ฐานการผลิตและเศรษฐกิจขยายตัว ทั้งยังก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างให้บ้านเมืองเจริญทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม

โนรา - กาหลอ
โนรา - กาหลอ

ผู้แต่ง : วนิดา ชุมนุม

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงโนราและกาหลอ ซึ่งเป็นศิลปะและวัฒนธรรมที่สืบทอดมาในกลุ่มชาวไทยภาคใต้มายาวนานแล้ว สำหรับโนรานั้น เป็นศิลปะการแสดงที่เกี่ยวเนื่องกับชาดกในพระพุทธศาสนา ทั้งในนิบาตชาดกและพาหิรกชาดก (ชาดกนอกนิบาต) ส่วนกาหลอนั้น เป็นการแสดงดนตรีของภาคใต้ที่ใช้บรรเลงในงานศพ เพื่อส่งวิญญาณผู้ตายสู่สวรรค์ มีความพิเศษในการบรรเลง จึงเป็นดนตรีเฉพาะการไม่ได้บรรเลงโดยทั่วไป

 

นักการเมืองถิ่นจังหวัดพังงา
นักการเมืองถิ่นจังหวัดพังงา

ผู้แต่ง : สมจินตนา คุ้มภัย

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาบันพระปกเกล้า

ปีที่พิมพ์ : 2558

หมายเหตุ : -

          รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพื่อประมวลข้อมูลนักการเมืองถิ่นจังหวัดพังงา มีข้อมูลของนักการเมืองที่เคยได้รับการเลือกตั้งในจังหวัดพังงา ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย ปี 2475 จนถึงปัจจุบัน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ทำให้นักการเมืองพังงาได้รับการเลือกตั้ง

เกาะยอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรม และพัฒนาการชุมชน
เกาะยอ : ภูมินิเวศวัฒนธรรม และพัฒนาการชุมชน

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          เป็นหนังสือรวมบทความเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเกาะยอ จังหวัดสงขลา เนื้อหาประกอบด้วยสภาพภูมิศาสตร์และลักษณะทั่วไปของชุมชนเกาะยอ พัฒนาการของชุมชนเกาะยอ ภูมินามเกาะยอ โบราณวัตถุสถานบริเวณชุมชนเกาะยอ และประวัติพ่อสมเด็จเจ้าเกาะยอ

ภูมิถิ่นแผ่นดินนคร
ภูมิถิ่นแผ่นดินนคร

ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์ สีแก้ว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : ประยูรการพิมพ์

ปีที่พิมพ์ : 2560

หมายเหตุ : -

          หนังสือ "ภูมิถิ่นแผ่นดินนคร" นี้ นำเสนอข้อมู,ที่เป็นเรื่องราวของนครศรีธรรมราช ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งถึงปุัจจุบัน เริ่มเนื้อหาของนครศรีธรรมราชยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ยุคหิน) ตามพรลิงค์ตอนต้น (นครศรีธรรมราช : สมัยกึ่งประวัติศาสตร์) ตามพรลิงค์ตอนกลาง (นครศรีธรรมราช : สมัยประวัติศาสตร์) ศรีวิชัย : ในนครศรีธรรมราช ตามพรลิงค์ตอนปลาย ศรีธรรมาโศกราช จันทรภานุ และกำเนิดเมืองสิบสองนักษัตร เรื่องเจ้าพระยานครศรีธรรมราช นครศณีธรรมราชรับเสด็จรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 มณฑลนครศรีธรรมราช ทหารนครปะทะหน่วยจู่โมญี่ปุ่นแบบตะลุมบอน เมืองนครฯ ยุครัชกาลที่ 7 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยือนพสกนิกรชาวนครศรีธรรมราช

ตัวตนของคนใต้ : ภาพสะท้อนรากเหง้าและอัตลักษณ์ของคนใต้
ตัวตนของคนใต้ : ภาพสะท้อนรากเหง้าและอัตลักษณ์ของคนใต้

ผู้แต่ง : จรูญ หยูทอง - แสงอุทัย

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : กองทุนเผล้งหลา

ปีที่พิมพ์ : 2559

หมายเหตุ : -

          ตัวตนของคนใต้ เป็นหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับภาคใต้ที่เคยเผยแพร่ต่อสาธารณชนในต่างกรรมต่างวาระกันมาแล้วในช่วงเวลาประมาณหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงที่รัฐบาลประชานิยมที่สร้างปรากฏการณ์ความรุนแรงในภาคใต้ในหลากหลายรูปแบบจนบานปลายขยายใหญ่ ทำให้บริเวณจังงหวัดชายแดนภาคใต้กลายเป็น "แนวซุ่มยิงและพื้นที่สังหาร" มาจนถึงปัจจุบันนี้

 

เรื่องเล่าจากหมู่บ้านเชิงเขาบูโด : กรณีบ้านตะโหมด
เรื่องเล่าจากหมู่บ้านเชิงเขาบูโด : กรณีบ้านตะโหมด

ผู้แต่ง : มะอีซอ โซมะดะ, งามพล จะปากิยา และ วลัยลักษณ์ ทรงศิริ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวของความสัมพันธ์ทั้งลักษณะภูมิประเทศ สภาพแวดล้อมธรรมชาติ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมระหว่างบ้านกับเมืองซึ่งหมายถึงเมืองรามันกับบรรดาชุมชนหมู่บ้าน โดยเฉพาะบ้านตะโหนด ที่อยู่ในพื้นที่ท้องถิ่นรอบเขาบูโด ผู้คนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานที่มีระบบความเชื่อทั้งศาสนาและไสยศาสตร์ มีความขัดแย้งทางศาสนาที่มีการแบ่งเป็นศาสนาใหม่และเก่า เรื่องของความคิดและความเชื่อในเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในสภาพแวดล้อมร่วมกัน รวมทั้งกฎกติกาตามจารีต ตระกูลของผู้นำและคนสำคัญในท้องถิ่น บุคคลศักดิ์สิทธิ์ที่ผู้คนให้ความเคารพเชื่อฟัง การทำมาหากิน การติดต่อกับภายนอกและความสัมพันธ์กับคนรอบข้างในท้องถิ่นอื่น ๆ

สุบินสำนวนเก่า วรรณกรรมของกวีชาวเมืองนครศรีธรรมราช
สุบินสำนวนเก่า วรรณกรรมของกวีชาวเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : นครศร๊ธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : -

          สุบินสำนวนเก่า เคยเป็นหนังสือสวดที่พระด้านในวิหารคตวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมาก่อน และเมื่อมีการฟื้นฟูประเพณีสวดด้านเพื่อสืบทอดประเพณีจึงจดพิมพ์เพื่อเป็นแบบสวดในโอกาสสวดด้าน ในงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนานาชาติที่เมืองนคร ปี 2554

นครคนนอก
นครคนนอก

ผู้แต่ง : พลัง เพียงพิรุฬห์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : สกลนคร

สำนักพิมพ์ : นิดจะศิลป์

ปีที่พิมพ์ : 2560

หมายเหตุ : -

          รวมบทกวีเรื่อง "นครคนนอก" เป็นบทกวีที่มีความโดดเด่นด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความเป็นสากล วิธีการนำเสนอจากมุมมองที่แปลกใหม่ การใช้ภาษาที่สั้น กระชับ มีพลัง เนื้อหาครอบคลุมสังคมร่วมสมัย ชีวิตในเมือง ชีวิตชนบท และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้รูปแบบฉันทลักษณ์ตามขนบและไร้ฉันทลักษณ์ผสมผสาน เน้นความหมายให้ขบคิดและตีความหรือจินตนาการตามบทกวี

จากใต้สู่อีสาน ผลึกแห่งชีวิต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ "เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน"
จากใต้สู่อีสาน ผลึกแห่งชีวิต พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

ผู้แต่ง : บัญชร ชวาลศิลป์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มติชน

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          นำเสนอชีวประวัติของ ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ในช่วงรับราชการทหาร ตั้งแต่เริ่มเข้าเป็นนักเรียนนายร้อย จนกระทั่งเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก 

ทหารเสือกรมหลวงชุมพร
ทหารเสือกรมหลวงชุมพร

ผู้แต่ง : สุวัฒน์ วรดิลก

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำแสงดาว

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          ทหารเสือกรมหลวงชุมพรเป็นนวนิยายที่เอื้อและส่งเสริมเรื่องราวในเรื่องประวัติศาสตร์ราชนาวีไทย และเป็นนวนิยายที่สอดแทรกเกร็ดประวัติด้านหนึ่งของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ไว้ด้วย

 

สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์
สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์

ผู้แต่ง : ภณ ณ นคร

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ม.ป.พ.

ปีที่พิมพ์ : 2560

หมายเหตุ : -

          สกุล ณ นคร เชื้อวงศ์กรุงธนบุรี ผู้ภักดีแห่งกรุงสยาม ตำนานเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นปกิณกะประวัติศาสตร์เมืองนครศร๊ธรรมราช ด้านการเมืองการปกครอง รวบรวมบทบาท ประวัติ และคุณูปการของเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยรัตนโกสินทร์ทุกลำดับ

พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้
พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ปีที่พิมพ์ : 2530

หมายเหตุ : -

          รวบรวมคำศัพท์ภาษาถิ่นใต้ โดยให้รายละเอียดคำอ่าน ความหมายของคำ ประวัติคำและแหล่งที่ใช้คำ เรียงลำดับตามตัวอักษร

จากพระราชเสาวนีย์ สู่พระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมาโศกราช
จากพระราชเสาวนีย์ สู่พระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมาโศกราช

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการสร้างพระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมาโศกราช

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : หนังสือที่ระลึกเนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 31 กรกฎาคม 2552

          นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติพระบรมธาตุเจดีย์ศรีธรรมาโศกราช ตำนานแม่เจ้าอยู่หัว (พระนางเลือดขาว) ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ความเชื่อเรื่องฆ้องกับชุมชนนครศรีธรรมราช และเรื่องพระธาตุปังพวน

ประวัติศาสตร์ไทยสมัยศรีวิชัย (ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย)
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยศรีวิชัย (ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย)

ผู้แต่ง : ธรรมทาส พานิช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : สุราษฎร์ธานี

สำนักพิมพ์ : ธรรมทานมูลนิธิ

ปีที่พิมพ์ : 2543

หมายเหตุ : -

          เนื้อหากล่าวถึงเมืองทวาราวดี ลังกาสุกะ คันโทลี พานพาน นครตามพรลิงค์ นครโพธิ ศูนย์กลางพุทธศาสนาในทะเลใต้ ประเพณีการทำบุญในนครโพธิ ไศเลนทรวงศ์ ผู้ปกป้องพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิ กษัตริย์เชื้อสายฟูนันในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ไศเลานทรวงศ์กับสัญชัยวงศ์ ทางทะเลใต้ พระศรีมหาราช ประมุขแห่งไศเลนทรวงศ์ วัฒนธรรมพุทธศาสนาในสมัยพระนางจามเทวี ศีลธรรมและวัฒนธรรมศรีวิชัยในยวาทวีปที่พระเจ้าสัญชัยเคยครอง ศีลธรรมและวัฒนธรรมศรีวิชัยตามจารึกกรุงศรีวิชัย และมหาราชแห่งชะวะกะ ซาบากปราบเขมร

100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458-2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
100 ปี สถาปนาพระอารามหลวง พ.ศ. 2458-2558 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

ปีที่พิมพ์ : 2558

หมายเหตุ : จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในวาระครบร้อยปีแห่งการสถาปนาเป็นอารามหลวง 30 กันยายน 2558

          หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในวาระครบ 100 ปีแห่งการสถาปนาเป็นอารามหลวง เพื่อเป็นบันทึกแสดงความเป็นมา กิจกรรมที่ผูกพันกับชาวพุทธ ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวัด เนื้อหากล่าวถึงประวัติวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร พระวิหารและสิ่งก่อสร้างสำคัญในวัด พระมหากษัตริย์กับวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร การบูรณะวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร รหัสธรรมวัดพระมหาธาตุ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารกับการวางผังอาคาร และวัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหารกับการก้าวสู่มรดกโลก

เฮฮาชาวใต้
เฮฮาชาวใต้

ผู้แต่ง : มานพ แก้วสนิท

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สุวีริยาสาส์น

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          รวบรวมนิทาน เรื่องเล่าตลกขบขัน ที่สะท้อนอารมณืขันของผู้คนพื้นถิ่นภาคใต้ และมีเนื้อหาของเพลงกล่อมเด็กปักษ์ใต้ สำนวนใต้ ภาษิตคนใต้ ตำรายาชาวบ้านบอก การแห่ "หฺมฺรับ" วันสารทเดือนสิบ และสรรพลี้หวน อารมณ์ขันของกวีเมืองนครฯ

ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ผู้แต่ง : เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา และ อรอร ภู่เจริญ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          หนังสือปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย นี้ เป็นการนำเอาประเด็นปัญหาของสังคมและประเทศไทย จากการวิจัยเรื่อง "แนวทางด้านนโยบายในการแก้ไขปัญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้" เพื่อสร้างข้อเสนอแนะต่อนโยบายรัฐบาล เนื้อหากล่าวถึงพัฒนาการของปัญหาในเชิงประวัติศาสตร์จนมาถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะในช่วงที่ปัญหาได้ปะทุอบ่างรุนแรงในสมัยรัฐบาลไทยรักไทย รวมถึงปัญหาและข้อเสนอแนะในแต่ละด้านตั้งแต่ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการศึกษา และด้านกระบวนการยุติธรรม

เมืองนครศรีธรรมราช มหานคร
เมืองนครศรีธรรมราช มหานคร

ผู้แต่ง : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง

ปีที่พิมพ์ : 2555

หมายเหตุ : -

          หนังสือ "เมืองนครศรีธรรมราช มหานคร" เล่มนี้ เป็นงานเขียนที่กล่าวถึงประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปะและวัฒนธรรมในภาคใต้ มีเนื้อหาครอบคลุมเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ความรู้เรื่องราวเหตุการณ์ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ระบบการเมือง การพัฒนาศิลปวัฒนธรรม การต่อสู้ทางสติปัญญา การสืบทอดและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ของเมืองนครศรีธรรมราช

สวัสดี ตามพรลิงค์
สวัสดี ตามพรลิงค์

ผู้แต่ง : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ดวงกมลพับลิชชิ่ง

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          หนังสือเรื่อง สวัสดี ตามพรลิงค์ เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเจริญมั่นคง หลักฐานทางประวัติศาสตร์ และประวัติศาสตร์ความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของอาณาจักรตามพรลิงค์ ซึ่งปัจจุบันคือเมืองนครศรีธรรมราช  มีเนื้อหาย่อยเกี่ยวกับการกำเนิดการค้าและเส้นทางการเดินเรือค้าขาย ยุคเริ่มแรกของอารยธรรมอินเดียและจีน การเสื่อมถอยของอารยธรรมอินเดีย การกำเนิดเมืองตามพรลิงค์ ตำนานเมือง ประวัติศาสตร์และอวสารเมืองตามพรลิงค์ กำเนิดไศเลนทรวงศ์ ไศเลนทรกับตามพรลิงค์ และการค้นพบศิลาจารึกหลักที่ 23 และ 24 

นครศรีธรรมราช 2557
นครศรีธรรมราช 2557

ผู้แต่ง : สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศร๊ธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : -

          หนังสือ "นครศรีธรรมราช 2557" นี้ กล่าวถึงเรื่องราวของจังหวัดนครศรีธณรมราช โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ส่วนแรก เป็นเนื้อหาเชิงประจักษ์ ได้แก่ ข้อมูลประวัติศาสตร์ ประชากร การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม เป็นต้น ส่วนที่ 2  เป็นเนื้อหาเชิงความคิด การดำเนินงานหรือการพัฒนาในเรื่องเฉพาะ ได้แก่ แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์นครศรี และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ส่วนที่ 3 เป็นเนื้อหาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวมถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอนในสังคมไทย
ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอนในสังคมไทย

ผู้แต่ง : จุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2559

หมายเหตุ : -

          ถังแดง : การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอนในสังคมไทย เป็นหนังสือที่มาจากวิทยานิพนธ์ชื่อเรื่อง "การซ่อมสร้างประวัติศาสตร์และความทรงจำหลอน : การศึกษากิจกรรมจากความทรงจำกรณี "ถังแดง" ในชุมชนลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง" มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดว่าด้วยความทรงจำและเรื่องเล่า บริบทความขัดแย้งและความรุนแรงในอดีตสู่การก่อรูปของความทรงจำ เรื่องเล่าถังแดงกับความทรงจำ "ร่วม" ของชุมชน และถังแดง ความรุนแรงและความทรงจำของบุคคล

จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองปักษ์ใต้
จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินหัวเมืองปักษ์ใต้

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : โครงการศึกษาและสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : -

          รวบรวมจดหมายเหตุและพระราชหัตถหัตถเลขา ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินมาประทับที่นครศรีธรรมราช ได้แก่ จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู ร.ศ.107 และ ร.ศ.108 จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู ร.ศ.117 พระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสแหลมมลายู ร.ศ.117 คำอธิบายประกอบพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ.117 จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู ร.ศ.118 และ ร.ศ.119 และพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้และแหลมมลายู ร.ศ.124 ที่เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช

 

 

ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยภาคใต้
ความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยภาคใต้

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : -

          รวบรวมบทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมสายใยในการดำเนินชีวิต ซึ่งนำเสนอในรูปแบบวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในแต่ละภูมิภาคขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รากฐานทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มคนในภูมิภาค การรับวัฒนธรรมจากภายนอกและลักษณะการผสมผสานทางวัฒนธรรม และเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางประเพณีและการละเล่นพื้นบ้าน ซึง่เป็นการนำเสนอมุมมองผ่านศิลปะการละเล่นพื้นบ้านและศึกษาประวัติความเป็นมาของชุมชนโบราณ

หัวเชือกวัวชน
หัวเชือกวัวชน

ผู้แต่ง : อาคม เดชทองคำ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : 2547

หมายเหตุ : -

          งานวิจัย "หัวเชือกวัวชน" เล่มนี้ กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัวชนกับผู้เลี้ยงวัวชน และกลุ่มเครือข่ายเป็นย่านใยในวัฒนธรรมการชนวัว ทั้งในบ่อนและนอกบ่อน ที่ยังดำเนินการอยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีการเชิงวิทยาศาสตร์ประสมประสานกับการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และเชิงคติชนวิทยา และกล่าวถึงภาพรวมของวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้ รวมทั้งความรู้จักและเข้าถึงบุคลิกภาพของผู้คน ชุมชน และสังคมภาคใต้ที่ถูกต้องและชัดเจนยิ่งขึ้น

วัฒนธรรมบันเทิงภาคใต้
วัฒนธรรมบันเทิงภาคใต้

ผู้แต่ง : ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงประวัติและวัฒนาการดนตรีและการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ อิทธิพลวัฒนธรรมบันเทิงจากกรุงเทพฯ ต่อดนตรีและแสดงพื้นเมมืองภาคใต้ การอนุรักษ์ดนตรีและการแสดงพื้นเมืองของภาคใต้ และภาพรวมของวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงตามพลวัตในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมตลอดจนรสนิยมของผู้คนในสังคมท้องถิ่น

ข้าวยำคำใต้ รวมเรื่องสั้น บทความ และบทร้อยกรอง
ข้าวยำคำใต้ รวมเรื่องสั้น บทความ และบทร้อยกรอง

ผู้แต่ง : ประพนธ์ เรืองณรงค์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ดอกหญ้า

ปีที่พิมพ์ : 2543

หมายเหตุ : -

          ข้าวยำคำใต้ เล่มนี้ เป็นการรวบรวมเรื่องไว้ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ บทราชสดุดี เรื่องสั้น บทความ และบทร้อยกรอง สำหรับบทราชสดุดีนั้น ประกอบด้วยเรื่องพระเฉกร่มฉัตรแก้ว เรื่องทรงเป็นหลักอักษรา และเรื่องเบิกโรง สำหรับเรื่องสั้น ประกอบด้วยเรื่องอ้ายโหนดหัวแดง vs อ้ายขาวลางสาด เรื่องเจ๊ะอุเซ็ง เรื่องอาเนาะลีตาร์ เรื่องนกอุบาทว์ และเรื่องคนต่อเรือ สำหรับบทความ ประกอบด้วยเรื่องรามเกียรติ์ในศาสตรา เรื่องภูมิปัญญาไทยในวรรณกรรมภาคใต้ เรื่องความเชื่อเรื่องข้าวของชาวใต้ เรื่องคำมลายูในภาษาถิ่นใต้ เรื่องชื่อบ้านนามเมืองภาษามลายู ณ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก และเรื่องจากมะสุหรีถึงนางเลือดขาว และสำหรับบทร้อยกรอง ประกอบด้วยเรื่องเผล้งตายาย เรื่องปัตตานี เรื่องดับเสียงเทียน เรื่องเสดสา เรื่องคนต่อเรือ เรื่องหนี้พระคุณ และกลอนพื้นบ้านชาวไทยมุสลิมชายแดนใต้

ผูกโยด (วิถีและพลังของการผูกเกลอ ผูกดอง และขนบนิยมอุปถัมภ์ของผู้คนสามจังหวัดชายขอบรอบทะเลสาบสงขลา)
ผูกโยด (วิถีและพลังของการผูกเกลอ ผูกดอง และขนบนิยมอุปถัมภ์ของผู้คนสามจังหวัดชายขอบรอบทะเลสาบสงขลา)

ผู้แต่ง : อาคม เดชทองคำ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2546

หมายเหตุ : -

          การศึกษาวิจัยเรื่องการผูกโยด ผ่านกรณีศึกษาของวิถีและพลังของการผูกเกลอ ผูกดอง นี้ กล่าวถึงกลไลเชิงโครงสร้างทางสังคมเกี่ยวกับกับการผูกเกลอ ผูกดอง ของผู้คนบริเวณชายขอบรอบทะเลสาบสงขลา (นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง) โดยจำแนกเนื้อหาออกเป็น 5 ตอน ได้แก่ 1) บอกกล่าวเล่าเรื่อง 2) เปิดตำราหาหัวโยด 3) สาวย่านหาโยด 4) พลังและอำนาจของย่านและโยด และ 5) สูญย่ายเสียโยด 

ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย "อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน"
ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย

ผู้แต่ง : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงประวัติและผลงานของครูประยงค์ รณรงค์ ผู้เป็นแบบอย่างที่สมบูรณ์ของการนำภูมิปัญญาไทยไปสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตจนเป็นชุมชนต้นแบบในการจัดทำแผนแม่บทชุมชนเป็นของตนเองเป็นชุมชนแรกของประเทศไทย ซึ่งต่อมาแผนแม่บทชุมชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนต่าง ๆ จัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจนถึงปัจจุบัน ความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้ครูประยงค์ รณรงค์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ และเป็นคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัล "แมกไซไซ" สาขาผู้นำชุมชน พ.ศ. 2557

พระเจ้าตากฯ สิ้นพระชนม์ที่เมืองนคร
พระเจ้าตากฯ สิ้นพระชนม์ที่เมืองนคร

ผู้แต่ง : ทศยศ กระหม่อมแก้ว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 6

สถานที่พิมพ์ : นนทบุรี

สำนักพิมพ์ : กรีน-ปัญญาญาณ

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่เมืองนครศรีธรรมราช โดยมีการรวบรวมรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เรื่องประวัติศาสตร์ไทยของเด็ก ป.4 กุญแจดอกแรกของปริศนาพระเจ้าตาก เรื่อง ณ นครและสายสัมพันธ์ เรื่องหอพระสูง โบสถ์มหาอุดนอกวัด เรื่องปริศนาเจดีย์ดำ และหว้าหกต้น เรื่องเพลงกล่อมเด็กโบราณอันเป็นปริศนนา เรื่องปริศนาเก๋งจีน วัดประดู่ และเก๋งจีน วัดแจ้ง เรื่ององครักษ์แห่งราชวงศ์ธนบุรี เรื่องผู้สืบสายโลหิตตรงแห่ง "พระเจ้าตากฯ" เรื่องเขาขุนพนมกับร่องรอยพระเจ้าตาก และเรื่องพระพุทธบาทปริศนาที่เขาขุนพนม

เล่าเรื่องเมืองใต้ ภาษา วรรณกรรม ความเชื่อ
เล่าเรื่องเมืองใต้ ภาษา วรรณกรรม ความเชื่อ

ผู้แต่ง : ประพนธ์ เรืองณรงค์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาพรบุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับภาคใต้ โดยแบ่งเนื้อหาเป็นด้านภาษา วรรณกรรม และความเชื่อ สำหรับด้านภาษานั้น ประกอบไปด้วยเรื่องภาษาและภาษิตชาวใต้เกี่ยวกับ "นาย" เรื่องจากก้อนถึงภารา เรื่องคำยืมในภาษาไทยถิ่นใต้ เรื่องคำเก่าในวรรณกรรมลายลักษณ์ภาคใต้ และเรื่องหลกคำใต้ สำหรับด้านวรรณกรรม ประกอบไปด้วยเรื่องบทกวีของท่านพุทธทาสถึงสิริวยาส เรื่องสุภาษาิตสอนหญิงสำนวนชาวใต้ เรื่องนางพรหมจารี สตรีเก่งจากวรรณกรรมพื้นบ้านภาคใต้ เรื่องพระวรวงษ์ วรรณกรรมพื้นบ้านจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องสุทธิวรรณกรรม คำสอน และเรื่องกวีฤาแล้งแหล่งทักษิณ จาก พ.ศ. 2500-2515 และสำหรับด้านความเชื่อ ประกอบไปด้วยเรื่องเล่าเรื่องผีที่ปักษ์ใต้ เรื่องมุมมองของแม่ไทยพุทธ-แม่ไทยมุสลิมภาคใต้ต่อหนุ่มสาวชาวบ้าน เรื่องข้อห้าม ความเชื่อของชาวใต้ และเรื่องความเชื่อและพิธีกรรมของชาวไทยที่ไทรบุรี

คนใต้หนังเหนียว พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช
คนใต้หนังเหนียว พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช

ผู้แต่ง : ชานนท์ ท.

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : เพชรประกาย

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          รวบรวมชีวประวัติของขุนพันธรักษ์ราชเดช โดยเฉพาะเกียรติประวัติในการปราบปรามโจรผู้ร้ายคนสำคัญ ๆ ของจังหวัดต่าง ๆ ที่ท่านไปประจำอยู่ เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของ พล.ต.ต.ขุนพันธรักษ์ราชเดช ที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและบ้านเมืองตลอดมา

เรื่องใหญ่ของหมู่บ้านเล็ก ๆ : 19 คนดี ผู้วางรากฐานชุมชนบ้านขอนหาด
เรื่องใหญ่ของหมู่บ้านเล็ก ๆ : 19 คนดี ผู้วางรากฐานชุมชนบ้านขอนหาด

ผู้แต่ง : พิเชฐ แสงทอง และ วรรณดี พิทักษ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : โรงเรียนบ้านขอนหาด

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ "ขอนหาด" ซึ่งเป็นชุมชนในประวัติศาสตร์ลุ่มทะเลสาบสงขลา ความเป็นมาของชื่อบ้าน และประวัติบุคคลในตำบลขอนหาดที่ได้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามมายาวนานให้กับท้องถิ่น จำนวน 19 คน เพื่อให้เยาวชนได้ระลึกถึงคุณค่าและตระหนักในคุณงามความดี ภาคภูมิใจกับบุคคลในท้องถิ่นและยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี

ความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" ในภาคใต้
ความเป็นมาของทฤษฎี

ผู้แต่ง : ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2555

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงความเป็นมาของทฤษฎี "แบ่งแยกดินแดน" โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ที่เพิ่งสร้าง รัฐประชาชาติ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างงรัฐมลายูมุสลิมกับรัฐไทยก่อนสมัยใหม่ กบฏดุซงญอในวาทกรรมประวัติศาสตร์ทางการไทย การเมืองกับประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์ของรัฐไทยและทรรศนะต่อคนมลายูมุสลิม 2475-2491 การสร้างชาติและนโยบายการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม รัฐประหารกับจุดจบของการศาสนูปถัมภ์ฝ่ายอิสลาม และมุมมองปรัชญาและการเมือง มุมมองประวัติศาสตร์และสังคม ประวัติศาสตร์ทางการเมืองของปาตานีและสยาม เป็นต้น

อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ) : บนเส้นทางความยุติธรรมของครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้
อาเยาะ คือนอ อีฆะ (พ่อถูกจับ) : บนเส้นทางความยุติธรรมของครอบครัวผู้ต้องขังคดีความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 3

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิผสานวัฒนธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะนำเสนอสภาพปัญหาและความจำเป็นที่จะจัดให้มีความช่วยเหลือและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิของเด็กและสตรี เนื่องจากครอบครัวเหล่านี้เป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากนโยบายและการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ถูกละเลยและยังไม่ได้รับการเยียวยาช่วยเหลือ

กำเนิดไฟใต้
กำเนิดไฟใต้

ผู้แต่ง : คณะกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ : 2551

หมายเหตุ : -

          หนังสือกำเนิดไฟใต้นี้  เป็นผลของการสำรวจและสังเคราะห์เพื่อประมวลสาเหตุของไฟใต้ ซึ่งอาจกล่าวได้ว่ามีที่มาหรือสาเหตุที่เกี่ยวข้องในส่วนใหญ่ 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 ฝ่ายปกครอง โดยส่วนของฝ่ายปกครองนั้นอยู่ที่จุดอ่อนของการปกครองและเจ้าหน้าที่บางสมัย บางสถานการณ์ บางนโยบาย บางแผนปฏิบัติ และบางส่วนของพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนมุสลิมในพื้นที่ และส่วนที่ 2 ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ซึ่งอยู่ที่การมุ่งได้อำนาจในการปกครองตนเองเหนือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกระบวนการ วิธีการต่าง ๆ โดยเฉพาะปฏิบัติการความรุนแรงในพื้นที่

เยียวยาในไฟใต้
เยียวยาในไฟใต้

ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มูลนิธิเพื่อการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ชายแดนใต้ (มยส.) 

ปีที่พิมพ์ : 2558

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมความรู้ที่เกิดจากการเรียนรู้ร่วมกันในทางปฏิบัติกับประสบการณ์จริงจากการทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยรวบรวมเป็นบทความที่น่าสนใจเกี่ยวชายแดนภาคใต้ของไทย เช่น "ชายแแดนใต้จะว่าสงครามก็ไม่ใช่ สันติก็ไม่เชิง วิถีของการคลี่คลายความขัดแย้งอย่างสันติ" "กระบวนการสันติภาพของวิชาชีพสุขภาพท่ามกลางไฟใต้" "สถิติสาธารณสุขที่สำคัญในพื้นที่ไฟใต้" "ระบาดวิทยาของความรุนแรงในเขตไฟใต้" "การปรับตัวรับความท้าทายและหลีกเลี่ยงการเลือกข้าง" และ "การจัดการความคลางแคลงและการสร้างความเชื่อใจ" เป็นต้น 

สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก
สวนโมกข์ ธรรมกาย สันติอโศก

ผู้แต่ง : ประเวศ วะสี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : หมอชาวบ้าน

ปีที่พิมพ์ : 2530

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ภาค ดังนี้ ภาคที่ 1 กล่าวถึง สวนโมกข์ สวนโมกขพลารามและท่านพุทธทาสภิกขุ แก่นคำสอนของท่านพุทธทาส และเนื้อหาเกี่ยวกับการทำงานคือการปฏิบัติธรรม ภาคที่ 2 กล่าวถึง ธรรมกาย จากปากน้ำภาษีเจริญสู่ปทุมธานี พุทธธรรมกับธรรมรกาย และธรรมกาย องค์กรจัดตั้ง ภาคที่ 3 กล่าวถึง สันติอโศก พระโพธิรักษ์และชาวอโศก สันติอโศก : พระหรือมาร และโลกกับสันติมรรค และภาคที่ 4 กล่าวถึง บทสรุปแบบบูรณาการและคำอุทธรณ์ต่อชนชาติไทย

พระบรมธาตุสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุสู่มรดกโลก

ผู้แต่ง : ฉัตรชัย ศุกระกาญจน์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 4

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2559

หมายเหตุ : -

          หนังสือพระบรมธาตุสู่มรดกโลก นี้ นำเสนอเรื่องราวของพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นคู่มือแนะนำพระบรมธาตุโดยสังเขป ซึ่งองค์พระบรมธาตุเจดีย์นั้น ถือเป็นมรดกพุทธศิลป์ที่มีประวัติศาสตร์การสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่ยิ่งใหญ่หลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติทางศาสนา มิติทางวัฒนธรรม มิติทางสถาปัตยกรรม และมิติทางประวัติศาตร์ ซึ่งสิ่งเหล่่านี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการทางความเชื่อ ความคิด และภูมิปัญญาของคนในอดีตที่มีคุณค่ายิ่ง

 

ทักษะวัฒนธรรมชาวเล : ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ผู้กล้าแห่งอันดามัน
ทักษะวัฒนธรรมชาวเล : ร้อยเรื่องราวชาวเล มอแกน มอแกลน และอูรักลาโว้ย ผู้กล้าแห่งอันดามัน

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          รวบรวมความรู้เกี่ยวกับชาวเลทั้งในด้านประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพ สิ่งแวดล้อม หัตถกรรม นิทาน ตำนาน ศิลปะ ดนตรี ความเชื่อ พิธีกรรม ชาติพันธุ์ และสภาพปัญหาที่ชุมชนชาวเลกำลังเผชิญอยู่ และรายละเอียดเนื้อหาด้านวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอูรักลาโว้ย มอแกลน และมอแกน ไว้อย่างรอบด้าน

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์คุรสภาลาดพร้าว

ปีที่พิมพ์ : 2515

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ ขุนบวรรัตนารักษ์ ณ เมรุวัดจันทาราม ต.ท่าวัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 10 มิถุนายน 2515

          หนังสือเรื่องนครศรีธรรมราช นี้ รวบรวมข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์ ตำนานเมือง ปูชนียวัตถุสถานและโบราณสถาน ภาษาและวรรณคดี วัฒนธรรมประเพณีต่าง ๆ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสารทเดือนสิบ ประเพณีชักพระ ประเพณีของชาวไทยอิสลาม สวดด้าน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประพณีให้ทานไฟ พิธีโลชิงช้า การชนโค และการสวดมาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการละเล่นพื้นเมืองของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ มโนห์รา หนังตะลุง เพลงบอก กาหลอ เพลงคำตัก และลิเกรำมะนา เป็นต้น ในตอนท้ายกล่าวถึงเรื่องศิลปกรรม นาฏกรรม เครื่องถม และกรุพระเครื่องเมืองนครศรีธรรมราชไว้ด้วย

รายงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
รายงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาที่ได้จากการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มีสภาพที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นไม่ว่าจะเป็นด้านวิถีชีวิต ภาษาและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ และปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังประสบอยู่ อันเนื่องมาจากความแตกต่างด้านเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และปัญหาความยากจนของประชาชน รวมถึงปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ที่ส่งผลกระทรบต่อการพัฒนาด้านการศึกษา

จตุคามรามเทพ เทวราชโพธิสัตว์ผู้บันดาลความมั่งมีศรีสุข
จตุคามรามเทพ เทวราชโพธิสัตว์ผู้บันดาลความมั่งมีศรีสุข

ผู้แต่ง : ทศพล จังพานิชย์กุล

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : คอมม่า

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับตำนานราชันดำแห่งอาณาจักรทะเลใต้ ทัศนะเกี่ยวกับองค์พ่อจตุคามรามเทพ คาถาและวิธีบูชาองค์พ่อจตุคามรามเทพ ประสบการณ์ในวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ ทำเนียบวัตถุมงคลจตุคามรามเทพ และรวมภาพวัตถุมงคลจตุคามรามเทพรุ่นต่าง ๆ 55 รุ่น

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์

ผู้แต่ง : ดำรงธรรม

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวอัตชีวประวัติพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ตั้งแต่เกิด กระทั่งมรณภาพ บันทึกกลียุคจากพระอภิญญา ศิษย์ - สหายธรรมและปาฏิหาริย์ และเรื่องราวของพระเครื่องและวัตถุมงคล

 

 

ลุ่มน้ำปากพนัง : จากความขัดแย้งสู่ความสมานฉันท์
ลุ่มน้ำปากพนัง : จากความขัดแย้งสู่ความสมานฉันท์

ผู้แต่ง : สีลาภรณ์ บัวสาย, ก้าน จันทร์พรหมมา

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวของการใช้งานวิจัยและกระบวนการจัดการที่สามารถพลิกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง จากความขัดแย้งให้คลี่คลายไปสู่สมานฉันท์ได้ ซึ่งต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ในการใช้ความรู้และการบริหารจัดการ ที่จะต้องเชื่อมร้อยผู้คนต่าสาขาอาชีพ ให้สามารถมองเห็นเป้าหมายร่วมกัน เข้าใจซึ่งกันและกัน และยอมรับซึ่งกันและกันมากขึ้น

 

 

ธรรมะ 24 เหลี่ยม พุทธทาสภิกขุ
ธรรมะ 24 เหลี่ยม พุทธทาสภิกขุ

ผู้แต่ง : พุทธทาสภิกขุ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สุราษฎร์ธานี

สำนักพิมพ์ : ธรรมทานมูลนิธิ

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวของธรรมเทศนาที่ท่านพุทธทาสภิกขุได้แสดงไว้ ณ ศาลาโรงธรรม สวนโมกข์ ไชยา เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2508 เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชนได้เรียนรู้ธรรมะอย่างแพร่หลาย

 

 

สุดยอดปาฏิหาริย์ จตุคามรามเทพ
สุดยอดปาฏิหาริย์ จตุคามรามเทพ

ผู้แต่ง : อาทิตย์ เมืองคอน

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : วาไรตี้มีเดีย

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวจากตำนานสู่หลักเมืองนครศรีฯ และความน่าอัศจรรย์ในปาฏิหาริย์จตุคามรามเทพ วัตถุมงคลจตุคามรามเทพ จากหลักเมืองปี 2530 ถึงศรัทธาแห่งปาฏิหาริย์ ปาฏิหาริย์จตุคามรามเทพหลากรุ่น วัตถุมงคลจตุคามรามเทพกับขุนพันธ์ฯ ปาฏิหาริย์ด้านคงกระพันชาตรี แรงศรัทธาจตุคามรามเทพ และการสักการะองค์พ่อจตุคามรามเทพ

 

 

หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

ผู้แต่ง : ดำรงธรรม

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          กล่าวถึงตำนานหลวงปู่ทวดและศาสนจกรบนคาบสมุทรสทิงพระ พงศาวดารหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด ภาคชีวประวัติสมเด็จพระอริยเจ้า คำสอนหลวงปู่ทวด ความสักดิ์สิทธิ์ ประวัติการสร้างพระเครื่อง อานุภาพเหนือกาลเวลา มรดกวัตถุของหลวงปู่ทวด บันทึกอานุภาพหลวงปู่ทวด ย้อนรอยมรณสถาน และพระเครื่องพิมพ์นิยม

 

 

เอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช
เอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : วิเชียรณ นคร, วิมล ดำศรี, สืบพงศ์ ธรรมชาติ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : โครงการอาศรมวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2545

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเนื้อหาเอกสารเก่าเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช อันได้แก่ ตำนานพราหมณ์เมืองนครศรีธรรมราช ทำเนียบข้าราชการเมืองนครศรีธรรมราช และพระราชหัตถเลขาในพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระองค์เจ้าปัทมราช (พระธิดาสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท) ซึ่งเอกสารทั้ง 3 เรื่อง เป็นเอกสารเก่าที่มีคุณค่ายิ่งทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี และภาษา นอกจากนี้ ยังได้รวบรวมภาพเกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช และพระราชหัตถเลขาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ฉบับที่ 36 ไว้ด้วย

 

 

ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัย จมอยู่ในภาคใต้กรุงสยาม
ค้นพบเมืองเก่ากรุงศรีวิชัย จมอยู่ในภาคใต้กรุงสยาม

ผู้แต่ง : ธ.ธีรทาส

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สุขภาพใจ

ปีที่พิมพ์ : 2544

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวการค้นพบอาณาจักรเก่าศรีวิชัย จมอยู่ในภาคใต้กรุงสยาม อันได้แก่ การขุดพบระฆังจีนอายุหนึ่งพันปีที่เมืองไชยา พุทธศาสนานิกายมหายานกับพุทธทาสภิกขุ พุทธศาสนานิกายมหายานกับเซ็น และเรื่องราวเกี่ยวกับสวนโมกข์

 

 

เงาะป่า - ซาไก "นิเชา" เมืองไทย ชนป่าที่กำลังสูญสลาย
เงาะป่า - ซาไก

ผู้แต่ง : วันเฉลิม จันทรากุล

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โปรเกรสซีฟ

ปีที่พิมพ์ : 2544

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวการถ่ายทอดและบันทึกวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อของชนพื้นเมืองชาวป่าอย่างลึกซึ้งหลายแง่มุม ทั้งการกิน การอยู่ การแต่งงาน รวมถึงความคิด ทัศนคติของชาวเงาะ

 

 

ผ้าพระบฏพระราชทาน ปัจจัยและสื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ
ผ้าพระบฏพระราชทาน ปัจจัยและสื่อส่งเสริมสืบสานประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ผู้แต่ง : วิมล ดำศรี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2557

หมายเหตุ : -

          นำเสนอสาระสำคัญ ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผ้าพระบฏ ความเป็นมา ความสำคัญและคุณค่าของประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช ผ้าพระบฏพระราชทานเมืองนครศรีธรรมราช การปฏิบัติต่อผ้าพระบฏพระราชทาน ในงานพิธีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช และปัจจัยและสื่อส่งเสริม สืบสาน ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุเมืองนครศรีธรรมราช

 

 

รอยพระบาทยาตรายังจารึก
รอยพระบาทยาตรายังจารึก

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเรื่องราวความปลื้มปิติยินดีของประชาชนชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการเสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช บันทึกไว้ เนื่องในวโรกาสที่ทรวงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันที่ 9 มิถุนายน 2549

 

 

ประวัติวัดไชยธาราราม ภูเก็ต (วัดฉลอง) อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี หลวงพ่อแช่ม (2451 - 2551)
ประวัติวัดไชยธาราราม ภูเก็ต (วัดฉลอง) อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี หลวงพ่อแช่ม (2451 - 2551)

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : ภูเก็ต

สำนักพิมพ์ : คณะกรรมการวัดฉลอง

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          นำเสนอข้อมูลความเป็นมาของชุมชนฉลอง กำเนิดวัดฉลอง พระครูวิสุทธิวงศาจารย์ญาณมุนี (พ่อท่านสมเด็จเจ้า) ศิษย์เอกผู้สืบทอดของพ่อท่านเฒ่า (พ.ศ. 2370 - พ.ศ. 2451) พระครูครุกิจจานุการ (พ่อท่านช่วง) ผู้เปี่ยมเมตตาบารมี (พ.ศ. 2418 - พ.ศ. 2488) พระครูครุกิจจานุการ (พ่อท่านเกลื้อม) พระหมอผู้เชี่ยวชาญการต่อกระดูก (พ.ศ. 2444 - พ.ศ. 2521) พระศรีปริยัติสุธี (พ.ศ. 2474 - พ.ศ. 2529) และพระครูอุดมเวชกิจ ผู้สืบทอดวิชาต่อกระดูก (พ.ศ. 2468 - ปัจจุบัน)

 

 

พลิกฟื้นคืนสู่แผ่นดินทอง "ปากพนัง" ระบบบูรณาการ
พลิกฟื้นคืนสู่แผ่นดินทอง

ผู้แต่ง : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมราช ภัยธรรมชาติ และความเดือดร้อนที่ราษฎรลุ่มน้ำปากพนังประสบมาตลอด โดยเฉพาะประตูระบายน้ำปากพนัง เพื่อป้องกันน้ำทะเลมิให้ไหลเข้ามาในแม่น้ำปากพนัง และเก็บกักน้ำจืดไว้ในลำน้ำให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์

 

 

พระบรมธาตุสู่มรดกโลก
พระบรมธาตุสู่มรดกโลก

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -

          นำเสนอข้อมูลเรื่องพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช และวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่มีค่ายิ่งของชาวพุทธ เรื่องพระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาววงศ์กับการตั้งรัฐนครศรีธรรมราช ความรู้เรื่องพระธาตุเจดีย์ พระมหากษัตริย์กับวัดพระมหาธาตุฯ และนครศรีธรรมราช การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกับบทบาทการทำนุบำรุงพระบรมธาตุ ปูชนียสถานและพิพิธภัณฑสถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร และกุศโลบายการทำนุบำรุงพระบรมธาตุของชาวนครศรีธรรมราช

 

 

ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญานครศรีธรรมราช ตามโครงการ นตผ. ปี 2545
ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญานครศรีธรรมราช ตามโครงการ นตผ. ปี 2545

ผู้แต่ง : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2545

หมายเหตุ : -

          รวบรวมผลการดำเนินงานตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อบันทึกเรื่องราว กระบวนการก่อเกิดแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น และผลสรุปจากการค้นหาผลิตภัณฑ์เด่นในแต่ละชุมชน เพื่อเป็นฐานข้อมูลเบื้องต้นในการเรียนรู้ วิจัย วิจัย และต่อยอดการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ 

 

 

นักเขียนเมืองนคร
นักเขียนเมืองนคร

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2540

หมายเหตุ : -

          รวบรวมประวัติและผลงานของนักเขียนชาวนครศรีธรรมราช และนักเขียนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 ท่าน โดยแยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นนักเขียนรุ่นก่อน 14 ตุลาคม 2516 และกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มของนักเขียนรุ่นหลัง 14 ตุลาคม 2516

 

 

เพลงบอกชั้นครูคู่เมืองนครศรีธรรมราช
เพลงบอกชั้นครูคู่เมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : วิมล ดำศรี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2547

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเนื้อหาของ "เพลงบอก" ซึ่งเป็นการแสดงพื้นบ้านที่สืบเนื่องมาแต่โบราณจัดเป็นปฏิภาณกวี คือ ผู้ทอกเพลงบอกจะต้องใช้ไหวพริบและปฏิภาณ ใช้คารมคมคายของบทกลอนในการชมสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือโต้ตอบกัน และยังรวบรวมชีวิตและงานศิลปินเพลงบอกเมืองนครศรีธรรมราช อันได้แก่ พระรัตนธัชมุนี เพลงบอกปาน ชีช้าง เพลงบอกเนตร ชลารัตน์ เพลงบอกเผียน เหรียญทอง และเพลงบอกสร้อย เสียงเสนาะ

 

 

ใบบอกเมืองนครศรีธรรมราช
ใบบอกเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : ศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : ศูนย์ศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมใบบอกเมืองนครศรีธรรมราช สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่รายงานการปฏิบัติตามสารตราจากส่วนกลางที่ส่งไปยังหัวเมืองต่าง ๆ ใบบอกเมืองนครศรีธรรมราชจะทำให้เห็นภาพบ้านเมืองในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่ชัดเจนขึ้น และยังรวบรวมบทความเรื่องพระครูกาเมืองนครศรีธรรมราช รวมถึงบันทึกความรู้เรื่องเมืองนครศรีธรรมราชไว้ด้วย

 

 

ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช
ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : ถนอม พูนวงษ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          รวบรวมเนื้อหาสาระของสภาพภูมิศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประวัติศาสตร์เมืองนครศรีธรรมราช สภาพสังคมและเศรษฐกิจ บุคคลสำคัญ โบราณสถานและโบราณวัตถุของจังหวัดนครศรีธรรมราช และแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครศรีธรรมราชไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 

 

พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์*
พ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์*

ผู้แต่ง : ษรวัฒน์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : คณะบุคคลกัลปพฤกษ์

ปีที่พิมพ์ : ม.ป.ป.

หมายเหตุ : -

          นำเสนอเรื่องราวประวัติ ผลงาน คุณความดีของพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ โดยเน้นเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ ทุก พ.ศ. ที่เกี่ยวข้องกับพ่อท่านคล้าย ตั้งแต่พ่อท่านคล้ายเกิด จนถึงมรณภาพ และยังรวบรวมคุณูปการของพ่อท่านคล้ายในด้านพระพุทธศาสนาและสังคม เช่น ด้านการปกครอง ด้านการเผยแผ่พุทธศาสนา ด้านสาธารณูปการ และด้านสาธารณประโยชน์

 

 

เที่ยวสวนโมกข์ให้ถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข์
เที่ยวสวนโมกข์ให้ถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข์

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สุราษฎร์ธานี

สำนักพิมพ์ : สวนโมกขพลาราม

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

          หนังสือ เที่ยวสวนโมกข์ให้ถึงธรรม เที่ยวถึงธรรมที่สวนโมกข์ เล่มนี้ เป็นเสมือนคู่มือเบื้องต้นของการเที่ยวสวนโมกข์ โดยให้ข้อมูลโดยรวมอย่างรอบด้านพอสังเขป พร้อมนำเสนอข้อมูลสำหรับการศึกษาธรรมและการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อการ "ถึงธรรม" โดยอิงจากแนวทางของอาจารย์พุทธทาสที่ได้ให้ไว้

 

 

สงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต้
สงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : รุ่ง แก้วแดง

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มติชน

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -

          หนังสือ สงครามและสันติสุข@ชายแดนภาคใต้ เล่มนี้ ประมวลภาพความเป็นมาของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ครอบคลุมเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง ซึ่งเต็มไปด้วยสาระตั้งแต่ประวัติศาสตร์ของปัตตานีแต่ละยุคแต่ละสมัย บทบาทของต่างชาติกับปัญหารัฐปัตตานี ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ตลอดจนการเสนอแนวทางการแก้ปัญหาของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เกิดสันติสุขอันยั่งยืน

 

เจาะ "จตุคามฯ-ขุนพันธ์" จตุพรจตุพิธทั้ง จตุทิศ
เจาะ

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 5

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มติชน

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

          หนังสือเล่มนี้รวบรวมความเป็นมาของความเชื่อและตำนานเกี่ยวกับจตุคามรามเทพ ทั้งที่เป็นคำบอกเล่าจากผู้รู้ในท้องถิ่นและผู้จัดสร้างจตุคามรามเทพตั้งแต่ยุคต้น ๆ รวมไปถึงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่าง ๆ โดยมีข้อมูลและความเห็นของผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเสริมอย่างครบถ้วน

วัดช้างให้ ประวัติและการบูรณปฏิสังขรณ์
วัดช้างให้ ประวัติและการบูรณปฏิสังขรณ์

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ศิวกรการช่าง

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : 

          วัดช้างให้หรือวัดราษฎร์บูรณะ เป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งของจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีชื่อเสียงรู้จักกันแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมากกว่า 400 ปี โดยสมเด็จพระราชมุนี หรือที่รู้จักกันทั้วไปคือ สมเด็จหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืด เป็นเจ้าอาวาสองค์แรก เมื่อท่านมรณภาพแล้ว วัดช้างให้แห่งนี้จึงขาดการสืบทอด ทำให้ชุรุด ทรุดโทรมไปตามกาลเวลา จึงได้มีการบูรณปฏิสังขรณ์วัดช้างให้ ทั้งการบูรณะอุโบสถ การบูรณะวิหารหลวงพ่อทวด การบูรณะสถูปหลวงพ่อทวด และการบูรณะองค์เจดีย์

วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง
วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ปีที่พิมพ์ : 2547

หมายเหตุ :

          การศึกษาและวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เรื่อง วัฒนธรรมตาลโตนด : กระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็ง เป็นงานวิจัยที่ได้เสนอแนวคิดที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตและอาชีพที่เกี่ยวข้องกับตาลโตนด โดยใช้ฐานทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นร่วมกับภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้านเพื่อเป็นปัจจัยหนุนเสริมให้เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งบนรากฐานวัฒนธรรม โดยมุ่งศึกษารอบด้านเกี่ยวกับตาลโตนด การใช้ประโยชน์จากตาลโตนด การพัฒนานวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับน้ำตาลโตนด จนสามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำตาลโตนดได้ 

เรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผู้แต่ง : เขต รัตนจรณะ และคนอื่น ๆ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : ปัตตานี

สำนักพิมพ์ : สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

                    วิทยาเขตปัตตานี

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสือเรือนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รูปแบบการตั้งถิ่นฐาน ประเพณีและความเชื่อในการสร้างเรือนของชาวไทยมุสลิม  การใช้วัสดุ และลักษณะของเรือนไทยมุสลิมในจัดหวัดชายแดนภาคใต้

อาหารภาคใต้
อาหารภาคใต้

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : บริษัท ต้นอ้อ แกรมมี่ จำกัด

ปีที่พิมพ์ : 2540

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสืออาหารภาคใต้ นำเสนอเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับ  รายการอาหารรสเด็ด ๆ ทั้งที่เป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นอาหารพื้นเมืองที่รู้จักกันเฉพาะคนภาคใต้  แบ่งออกเป็นหมวดต้ม หมวดแกง หมวดผัด-ทอด หมวดเครื่องจิ้ม-น้ำพริก และหมวดอื่น ๆ  พร้อมด้วยรายละเอียดเครื่องปรุง และวิธีทำ

ผักพื้นบ้านภาคใต้
ผักพื้นบ้านภาคใต้

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ศูนย์พัฒนาตำราการแพทย์แผนไทย สถาบันส่งเสริมการ

                    แพทย์แผนไทย มูลนิธิการแพทย์แผนไทยพัฒนา

 

ปีที่พิมพ์ : 2547

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสือผักพื้นบ้านภาคใต้ มีเนื้อหารายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อผักพื้นบ้านภาคใต้ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การขยายพันธ์ และการใช้ประโยชน์ของผักชนิดต่างๆ ในภาคใต้พร้อมทั้งมีภาพประกอบสีสวยงาม

อาหารท้องถิ่นภาคใต้
อาหารท้องถิ่นภาคใต้

ผู้แต่ง : อำไพ  โสรัจจะพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันราชภัฏสงขลา

ปีที่พิมพ์ : 2544

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสืออาหารท้องถิ่นภาคใต้ เป็นเอกสารทางวิชาการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอาหารของท้องถิ่นภาคใต้ ถึง 423 ชนิด มีรายละเอียดของวัสดุเครื่องปรุง  วิธีทำ ฤดูกาลรับประทาน และประเพณีนิยมในการรับประทานไว้อย่างครบถ้วน

พจนานุกรม ภาษาถิ่นใต้ เทียบภาษาไทยกลาง
พจนานุกรม ภาษาถิ่นใต้ เทียบภาษาไทยกลาง

ผู้แต่ง : ชัยวัฒน์  สีแก้ว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : พ.ศ.พัฒนา

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : -                                      

 

          พจนานุกรมภาษาถิ่นใต้ เทียบภาษไทยกลาง เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับข้อมูลภาษาถิ่นใต้ที่ใช้พูดในชีวิตประจำวัน  มีการนำเสนอเนื้อหาคำภาษาถิ่นใต้เรียงไว้ตามลำดับตัวอักษร ก- ฮ โดยใช้คำศัพท์และถ้อยคำภาษาถิ่นใต้นครศรีธรรมราชเป็นหลัก ในแต่ละหน้าออกเป็น 4 ส่วน คือ คำภาษาถิ่นใต้ เสียงภาษาถิ่นใต้  ชนิด/ความหมาย  และส่วนสุดท้ายคือการเทียบคำภาษากลาง หรือภาษาราชการ

นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : วิเชียร  ณ นคร และคนอื่น ๆ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์

ปีที่พิมพ์ : 2521

หมายเหตุ : -                                      

 

          หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราช  แบ่งเนื้อหาออกเป็น 10 เรื่อง  ได้แก่  เรื่องภูมิศาสตร์,  ประวัติศาสตร์,  ภาษาวรรณกรรมและการศึกษาสตร์,  ประเพณี, ศิลปกรรมและหัตถกรรม,  การละเล่นและกีฬา,  ประวัติบุคคลสำคัญ,  โบราณสถาน โบราณวัตถุทางศาสนา,   โบราณสถาน โบราณวัตถุทางประวัติศาสตร์,  และเรื่องสถานที่สำคัญและสถานที่ท่องเที่ยว ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

การปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง บุญศารอด ศรีศารอดชาดก เล่ม 2
การปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้ ประเภทหนังสือบุด เรื่อง บุญศารอด ศรีศารอดชาดก เล่ม 2

ผู้แต่ง : อุบลศรี อรรถพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : -                                     

 

          เป็นหนังสือที่ปริวรรตถ่ายถอดมาจากวรรณกรรมท้องถิ่นภาคใต้  ด้านภูมิปัญญาในการใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาสั่งสอนพุทธศาสนิกชน ภูมิปัญญาด้านคตินิยม ความเชื่อ และคำสอน ภูมิปัญญาด้านอักษรศาสตร์ และวรรณกรรม  จากหนังสือบุดซึ่งพบต้นฉบับที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

4 สมเด็จกรมพระยา เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช
4 สมเด็จกรมพระยา เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : สมพุทธ  ธุระเจน และประหยัด  เกษม, บรรณาธิการ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช  เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : โครงการศึกษาสืบค้นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ของเทศบาลนคร    

                   นครศรีธรรมราช                                  

 

          รวบรวมพระราชนิพนธ์ของพระบรมวงศานุวงศ์ชั้นผู้ใหญ่ระดับสมเด็จกรมพระยา ที่เสด็จมายังเมืองนครศรีธรรมราชในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทรงนิพนธ์ถึงเมืองนครศรีธรรมราชในแง่มุมต่าง ๆ ได้แก่ กลอนกาพย์ เสด็จเมืองนครศรีธรรมราช พระนิพนธ์ในสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ บทนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เมื่อครั้งเสด็จตรวจราชการหัวเมืองปักษ์ใต้ในฐานะที่ทรงเป็นเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เมื่อ ร.ศ. 115 (พ.ศ.2439)

เปิดกรุของขลัง ขุนพันธรักษ์ราชเดช ผู้สร้างตำนาน จตุคามรามเทพ
เปิดกรุของขลัง ขุนพันธรักษ์ราชเดช ผู้สร้างตำนาน จตุคามรามเทพ

ผู้แต่ง : ทศยศ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : ร่วมด้วยช่วยกัน

ปีที่พิมพ์ : 2550

หมายเหตุ : -

                                  

          นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของสายสกุลพันธรักษ์ราชเดช ประวัติขุนพันธรักษ์ราชเดช  และเกี่ยวกับภูมิปัญญาการใช้จิตวิทยา ของขุนพันธรักษ์ราชเดช หรือ “ขุนพันธ์ดาบแดง” ตำรวจมือปราบผู้มีของดี  ที่ใช้ในการสืบสวน สอบสวน เพื่อการปราบปรามกลุ่มโจรต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปิดกรุสุดยอดของขลังของขุนพันธรักษ์ราชเดชไว้อย่างเป็นระบบ

โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา
โนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษา

ผู้แต่ง : พิทยา  บุษรารัตน์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : โครงการ “ศึกษาและจัดพิมพ์เอกสารวิชาการห้องพิพิธภัณฑ์

                   คติชนวิทยา”                                  

 

          หนังสือโนรา ฉบับสถาบันทักษิณคดีศึกษามีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโนรา องค์ประกอบของการแสดงท่ารำ กระบวนรำ การแสดงเรื่อง ความเชื่อและพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับโนรา ความเป็นมาของประเพณีการรำโนราโรงครู รูปแบบ เนื้อหาของโนราโรงครู

น้อมรำลึก
น้อมรำลึก

ผู้แต่ง : น้อม  อุปรมัย

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์วัฒนาพานิช

ปีที่พิมพ์ : 2526

หมายเหตุ : อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนายน้อม อุปรมัย ณ ฌาปนสถานวัดชะเมา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 17 กันยายน 2526                                  

 

         ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของนายน้อม อุปรมัย และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประวัติของจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านต่างๆ เช่น ประวัติวัดที่สำคัญๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ วัดท้าวโคตร วัดเสมาเมือง วัดวังตะวันออก-วัดวังตะวันตก วัดท่าโพธิ์ วัดประดู่ วัดแจ้ง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงเรื่องที่มีความเกี่ยวพันกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในด้านอื่นๆ เช่น เรื่องอ่าวไทย การขุดตอคอดกระ และประวัตินางเลือดขาว เป็นต้น

คู่มือ การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช
คู่มือ การท่องเที่ยวนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : โปรเกรส มีเดีย

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : -

                                  

          เป็นคู่มือประกอบการท่องเที่ยวในแต่ละอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติ ลักษณะทางกายภาพ เทศกาล งานประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว อาหารการกิน และสินค้าพื้นเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราช

สัมมนา “ตามรอยตามพรลิงค์ ค้นความจริงศรีธรรมราช (มหานคร)”
สัมมนา “ตามรอยตามพรลิงค์ ค้นความจริงศรีธรรมราช (มหานคร)”

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ :  -

 

          หนังสือจากการสัมมนา “ตามรอยตามพรลิงค์ ค้นความจริงศรีธรรมราช (มหานคร)” มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช โบราณสถาน เงินตรา และพระพุทธรูปที่สำคัญ ๆ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ผ้าพระบฏ : เครื่องพุทธบูชา
ผ้าพระบฏ : เครื่องพุทธบูชา

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ :  -

 

          เนื้อหาเกี่ยวกับความสำคัญ และประวัติความเป็นมาของผ้าพระบฏ ในประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช และการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับผ้าพระบฏในประเทศไทยและของนานาชาติ กล่าวถึงประเพณีการแห่ผ้าขึ้นธาตุของจังหวัดนครศรีธรรมราช และลวดลายจิตรกรรมไทยบนผืนผ้าพระบฎ

ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้
ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้

ผู้แต่ง : อุบลศรี  อรรถพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : สารสนเทศข้อมูลในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา 

 

         นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ พัฒนาการของผ้าทอในภาคใต้  ภูมิปัญญาในการคัดเลือกวัสดุและเครื่องมือเพื่อการทอผ้าพื้นเมืองภาคใต้ และวัฒนธรรมการใช้ผ้าในวิถีชีวิตของชาวใต้

ภูมิปัญญาในครัวไฟปักษ์ใต้
ภูมิปัญญาในครัวไฟปักษ์ใต้

ผู้แต่ง : อุบลศรี  อรรถพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : สงขลา

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ : โครงการ “ศึกษาและจัดพิมพ์เอกสารวิชาการห้องพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา"                                    

 

          เรื่องราวเกี่ยวกับภูมิปัญญาในการสร้างครัวไฟในภาคใต้และองค์ประกอบ ภูมิปัญญาการคัดสรรเครื่องมือเครื่องใช้ในครัวไฟ ภูมิปัญญาในการถนอมอาหาร ภูมิปัญญาในการบริโภคอาหาร และภูมิปัญญาในการรักษาโรค โดยเน้นพื้นที่ในชนบทของภาคใต้

ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช
ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

ผู้แต่ง : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2553

หมายเหตุ : จัดพิมพ์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

                   สยามมกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ 

                   ทรงประกอบพิธีเปิดศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช

 

          หนังสือศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช มีเนื้อหาเรื่องราวประวัติความเป็นมา  ลำดับขั้นตอนการสร้าง และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง และเกี่ยวกับพิธีเปิดศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช  เมื่อวันศุกร์ที่ 16  มิถุนายน  พุทธศักราช  2543

วัวชนกับคนใต้
วัวชนกับคนใต้

ผู้แต่ง :  -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่พิมพ์ : 2543

หมายเหตุ : ได้รับทุนสนับสนุนการจัดพิมพ์จาก ศูนย์พันธุวิศวกรรม

                   และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ศช)

 

          หนังสือวัวชน กับคนใต้ มีเรื่องราวเกี่ยวกับการพัฒนา ส่งเสริม และการจัดการกีฬาวัวชนในภาคใต้ อันเป็นกุศโลบายสำคัญในการอนุรักษ์วัวพื้นบ้านภาคใต้ไม่ให้สูญพันธ์ และเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากวัวพื้นเมืองของภาคใต้

วัฒนธรรมข้าว และพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา
วัฒนธรรมข้าว และพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา

ผู้แต่ง : วิมล  ดำศรี

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 2

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ปีที่พิมพ์ : 2549

หมายเหตุ : จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

                   ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี

 

          หนังสือเล่มนี้เป็นผลงานวิจัยจากการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภูมิปัญญาดั้งเดิมในท้องถิ่นของชาวนครศรีธรรมราช ด้านวัฒนธรรมข้าว และพลังอำนาจชุมชนรอบทะเลสาบสงขลา ที่สอดคล้องกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ตามแนว พระราชดำริ

เล่าเรื่องเมืองลิกอร์
เล่าเรื่องเมืองลิกอร์

ผู้แต่ง : สุธรรม  ชยันต์เกียรติ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ :  -

สำนักพิมพ์ :  -

ปีที่พิมพ์ : 2556

หมายเหตุ :  ฉบับรวมเล่ม

 

          หนังสือ เล่าเรื่องเมืองลิกอร์.เสนอเรื่องราวเกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม โบราณสถาน ประวัติบุคคล และสถานที่ที่สำคัญ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

ศิลปะการทำผ้าบาติก ลายเขียนระบายสี The Art of Batik Hand Painted
ศิลปะการทำผ้าบาติก ลายเขียนระบายสี The Art of Batik Hand Painted

ผู้แต่ง : ธวัชชัย  ทุมทอง

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : โอเดียนสโตร์

ปีที่พิมพ์ : 2545

หมายเหตุ :  -

 

          เสนอเรื่องราวประวัติความเป็นมา และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการทำบาติก อันเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง

ศิลปวัฒนธรมภาคใต้ ว่าด้วย ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน ครบเครื่องเรื่องภาคใต้
ศิลปวัฒนธรมภาคใต้  ว่าด้วย  ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์  โบราณคดี  ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน  ครบเครื่องเรื่องภาคใต้

ผู้แต่ง : ประทุม  ชุ่มเพ็งพันธุ์

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สุวีริยาสาส์น

ปีที่พิมพ์ : 2548

หมายเหตุ :  -

 

          เนื้อหาเกี่ยวกับภูมิศาสตร์    ประวัติศาสตร์    โบราณคดี   ภาษา วัฒนธรรม ประเพณีพื้นบ้าน   ของภาคใต้  การเรียนรู้จากอดีตถึงปัจจุบันของภาคใต้

สารทเดือนสิบ
สารทเดือนสิบ

ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมาโศกราช

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ :  -

 

          หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความเชิงวิชาการที่ผู้รู้ได้เรียบเรียงเรื่องราว เกี่ยวกับประเพณีสารทเดือนสิบของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น

เหล็กขูดของชาวใต้
เหล็กขูดของชาวใต้

ผู้แต่ง : บุญเลิศ  จันทระ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ปีที่พิมพ์ : 2554

หมายเหตุ : โครงการ “ผลิตสารสนเทศข้อมูลในพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา”                   

 

          เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเหล็กขูด (กระต่ายขูดมะพร้าว) ในภาคใต้ รวบรวมโดย นายบุญเลิศ  จันทระ  นักวิชาการประจำสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย “อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน”
ประยงค์ รณรงค์ ครูภูมิปัญญาไทย “อัญมณีภูมิปัญญาแห่งอาเซียน”

ผู้แต่ง : ถวัลย์  มาศจรัส

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : สถาบันส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาไทย

ปีที่พิมพ์ : 2555

หมายเหตุ : ประยงค์  รณรงค์ เป็นครูภูมิปัญญาไทยคนแรกของ

                   ประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ

 

          เนื้อหาเกี่ยวกับการนำภูมิปัญญาไทยสู่การปฏิบัติที่สัมฤทธิ์ผลสูงสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในชุมชนไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย ครูประยงค์  รณรงค์ ครูภูมิปัญญไทยคนแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาผู้นำชุมชน