ปรับขนาดอักษร

หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121

This is a SEO version of หนังสือจดหมายระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 Page 46
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ระยะทางไปตรวจราชการแหลมมลายู ร.ศ. 121 นี้ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ได้ทรงนิพนธ์ขึ้นไว้เป็นบันทึกจดหมายเหตุรายวัน เมื่อคราวเสด็จไปตรวจราชการในมณฑลภูเก็ต มณฑลนครศรีธรรมราช และมณฑลชุมพร ในครั้งนั้นพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ พระประสงค์ในการเดินทางไปตรวจราชการครั้งนั้นก็เพื่อจะได้ทรงทราบถึงข้อ บกพร่องในการปฏิบัติงาน และเพื่อพัฒนาการไปรษณีย์ให้ก้าวหน้าขึ้น เนื่องจากได้ทอดพระเนตรสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนในท้องถิ่น ตลอดจนวิธีการปฏิบัติงานของข้าราชการในแต่ละท้องถิ่นเหล่านั้น ซึ้งเป็นมูลเหตุให้ทรงเข้าพระทัยถึงปัญหาทั้งในด้านบุคคลและงานมณฑลต่าง ๆ ที่กำลังประสบอยู่ ทำให้สามารถจัดการแก้ไขพัฒนาทั้งงานและบุคคลได้ผลดี

 

ผู้เขียน: 
สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์
คำอธิบาย: 
พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานประชุมพระสังฆาธิการประจำปี 2525 ณ วัดกะพังสุรินทร์ จังหวัดตรัง
ครั้งที่พิมพ์ : Edition: 
พิมพ์ครั้งที่ 3