ปรับขนาดอักษร

พระบรมธาตุสู่มรดกโลก

This is a SEO version of พระบรมธาตุสู่มรดกโลก Page 98
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : ฉัตรชัย  ศุกระกาญจน์ และคณะ

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : นครศรีธรรมราช

สำนักพิมพ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ปีที่พิมพ์ : 2552

หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดพิมพ์เป็นบรรณาการในการนำเสนอพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลก วันที่ 2 กันยายน 2552

          รวบรวมบทความเกี่ยวกับพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ได้แก่ เรื่องพระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์กับการตั้งรัฐนครศรีธรรมราช ความรู้เรื่องพระธาตุเจย์ พระมหากษัตริย์กับวัดพระมหาธาตุฯ และนครศรีธรรมราช การบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกับบทบาทการทำนุบำรุงพระบรมธาตุ ปูชนียสถานและพิพิธภัณฑสถานวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร กุศโลบายการทำนุบำรุงพระบรมธาตุของชาวนครศรีธรรมราช