ปรับขนาดอักษร

อสุเรนทรจารีต คำพากย์

This is a SEO version of อสุเรนทรจารีต คำพากย์ Page 38
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  3

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2515

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงนฤบาลวรภาชน์ (มัย  ไกรฤกษ์) ต.จ. ณ เมรุวัดธาตุทอง วันอังคารที่ 18 เมษายน  พุทธศักราช 2515.  มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        หนังสืออสุเรนทรจารีตคำพากย์นี้ มีเนื้อหาจัดเป็น 14 ขันธ์ ได้แก่ ขันธ์ที่ 1    อสุรพงศ์ ขันธ์ที่ 2 กุเวรสมภพ ขันธ์ที่ 3 อสุเรนทรสมภพ ขันธ์ที่ 4 ภาดายุทธ์ ขันธ์ที่ 5 อสุเรนทรเยี่ยมพิภพ ขันธ์ที่ 6 อสุเรนทรเยี่ยมบาดาล ขันธ์ที่ 7 อสุเรนทรเยี่ยมฟ้า ขันธ์ที่ 8 ประเวศลงกา ขันธ์ที่ 9 อสุเรนทรเยี่ยมไกลาศ ขันธ์ที่ 10 เทวาสุรสงคราม ขันธ์ที่ 11 พญาราพณ์กับพระอรชุน ขันธ์ที่ 12 พญาราพณ์กับพาลี ขันธ์ที่ 13 วานรพงศ์  และขันธ์ที่ 14 หรหมบุตรทำนาย