ปรับขนาดอักษร

นิทานคำกลอนเรื่องโคบุตร

This is a SEO version of นิทานคำกลอนเรื่องโคบุตร Page 21
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : สุนทรภู่

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2514

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นายชุน  พรรณเชษฐ์ มีรูปและประวัติผู้ตาย          

        นิทานคำกลอนเรื่องโคบุตร ประกอบด้วยเนื้อหา ทั้ง 14 ตอน ได้แก่ กำเนิดโคบุตร ราชปุโรหิตชิงบัลลังค์เมืองพาราณสี นางมณีสาคร และพระอรุณไปพบยักษ์ 4 ตน โคบุตรมาช่วย ชุบชีวิตท้าวพรหมทัตและพระมเหสี แล้วขอลาไปเที่ยวป่า   และโคบุตรได้นางอำพันมาลาเป็นชายา  เป็นต้น