โคลนติดล้อ

This is a SEO version of โคลนติดล้อ Page 16
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่  5

สถานที่พิมพ์ : กรุงเทพฯ

สำนักพิมพ์ : กรมศิลปากร

ปีที่พิมพ์ : 2517

หมายเหตุ : พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางฉลวย สมบูรณ์

          เนื้อหากล่าวถึงบทพระราชนิพนธ์เรื่องโคลนติดล้อ ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยทรงใช้พระนามแฝงว่า "อัศวพาหุ" บทความในเรื่องมีทั้งหมด 12 บท ซึ่งกล่าวถึงข้อบกพร่องของคนไทยที่เปรียบเทียบเป็นโคลนติดล้อหรือปัญหาที่ทำให้ประเทศชาติก้าวไปสู่ความเจริญได้ช้าลง โดยมีพระราชประสงค์ คือ เพื่อปลุกใจให้คนไทยรักชาติ รักความเป็นไทย ชี้ให้คนไทยเห็นข้อบกพร่องของตนเองที่ทำให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้าช้าลง