ปรับขนาดอักษร

ประมวลหลักฐานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ภาค 1

This is a SEO version of ประมวลหลักฐานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี (คือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) ภาค 1 Page 7
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

ผู้แต่ง : -

ฉบับพิมพ์ : พิมพ์ครั้งที่ 1

สถานที่พิมพ์ : พระนคร

สำนักพิมพ์ : โรงพิมพ์มหามกุฏราชวิทยาลัย

ปีที่พิมพ์ : 2481

หมายเหตุ : -

          เนื้อหามี 2 เรื่อง คือ บทเฉลิมพระเกียรติสรรเสริญสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ซึ่งรวบรวมมาจากที่ต่าง ๆ เรื่องที่ 2 คือ แผ่นดินสยามครั้งกรุงธนบุรี แสดงถึงแผ่นดินอาณาเขตของไทยที่สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้และก่อสร้างไว้ให้แก่ชาติไทยในครั้งนั้น