ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

หัวหน้าหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช
-ว่าง-
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางอรุณ พูนสุข
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางสมร พูนพนัง
บรรณารักษ์ชำนาญการ
นางวันเพ็ญ สุกใส
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
นางสาวอาพาภรณ์ หมื่นรักษ์
เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
นางกนกรัตน์ ศรีใส
นางช่างศิลป์ชำนาญงาน
นายสมยศ พูนพนัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสุวรรณี เทพฉิมพลี
คนสวน (ลูกจ้างประจำ)
นายสุพิศ ราชพัติ
นักภาษาโบราณ
นายชัยวัฒน์ สีแก้ว
บรรณารักษ์
นางสาวศิวโมกข์ เลี่ยมแก้ว
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
นายสุริยา ช่วยเนิน
พนักงานรักษาความสะอาด
นางช่อฟ้า บุษบรรณ์
พนักงานรักษาความสะอาด
นางพวงทิพย์ สุวรรณอักษร
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายวัชรา โทการ
พนักงานรักษาความปลอดภัย
นายวีรพัฒน์ สุวรรณอักษร