ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและเยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555

 หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราชจัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมสู่เด็กและ เยาวชน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555