ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช

                ระบบห้องสมุดอัตโนมัติของหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช เป็นฐานข้อมูลสำหรับค้นรายการทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ได้แก่ หนังสือทั่วไป วารสาร สื่อโสตทัศนวัสดุ กฤตภาคออนไลน์  รวมถึงสามารถอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ฉบับเต็มได้ทาง URL : http://www.nakhon-nlt.com/e-library/