ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ขอเชิญบริจาคหนังสือนิทาน หนังสือความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก

 

โครงการ "หนังสือมือสอง เพื่อน้องในชุมชน" โดยหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน และส่งเสริมให้เด็กในชุมชนมีโอกาสเข้าถึงหนังสือ จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมส่งเสริมการอ่านกับหอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช โดยบริจาคหนังสือนิทาน หนังสือความรู้ทั่วไปสำหรับเด็ก ได้ที่หอสมุดแห่งชาตินครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐ โทร. ๐-๗๕๓๒-๔๑๓๗-๘  วันอังคาร-วันเสาร์ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.