ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน 15 ธันวาคม 2554 ณ ร.ร.บ้านโคกสี อ.วังยาง จ.นครพนม จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องเอกสารโบราณ

 จัดนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่อง เอกสารโบราณ การอนุรักษ์หนังสือคัมภีร์ใบราณ การดูแลรักษา และการจัดเก็บ พร้อมทั้งแจกเอกสารเผยแพร่ความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์หอสมุดแห่งชาติเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่