ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชมชน ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง อ.เมือง จ.นครพนม วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555

 โครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน  ประจำปีงบประมาณ 2556  ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนบ้านคำสว่าง  อ.เมือง  จ.นครพนม  ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ด้วยจังหวัดนครพนม ได้จัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ เพื่อนำบริการของรัฐทุกประเภทเข้าไปให้บริการและแก้ไขปัญหาความเดือนดร้อน แก่ประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชน โดยบูรณาการการปฏิบัติของทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องตลอดจนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาชน ในโอกาสนี้่หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ นครพนม ได้จัดทำโครงการแบ่งปันความรู้สู่ชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ  กิจกรรมที่จัดได้แก่จัดแสดงนิทรรศการส่งเสริมการอ่านเรื่อง  โลกของเด็ก..กับนิทานเบาปัญญาน่ารู้ชุด...ทำไมน๊า... พร้อมแจกเอกสารนิทานประกอบนิทรรศการ และเอกสารเผยแพร่ความรู้ที่น่าสนใจ อาทิ การเลี้ยงกบ เลี้ยงจิ้งหรีด การทำความสะอาดคราบสกปรกต่างๆ และการทำน้ำผลไม้ เป็นต้น