ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณ ณ วัดไตรภูมิ บ้านผือฮี ต.ผือฮี อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด วันที่ 9 - 11 กันยายน 2555

โครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณ/ สำรวจเอกสารโบราณ  ณ  วัดไตรภูมิ  บ้านผือฮี ต.ผือฮี  อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด  วันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๕ งบประมาณ  36,200 บาท จากสำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด  เนื่องจากหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถนครพนม ไม่มีงบประในการดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ด จึงให้ย้ายโครงการที่จะดำเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนมไปดำเนินการ ณ วัดไตรภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เนื่องจากที่วัดไตรภูมิสำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดได้งบประมาณในการปรับปรุงสิม และพบเอกสารหนังสือใบลานเป็นจำนวนมาก พระภิกษุ และชาวบ้านไม่มีความรู้ในการดูแลรักษา การจัดเก็บ จึงปล่อยให้หนังสือคัมภีร์ใบลานได้รับความเสียหาย ในวันที่ 9 กันยายน จัดพิธีสมโภชน์สิมวัดไตรภูมิ และพิธีเปิดโครงการอนุรักษ์เอกสารโบราณ โดยท่านนายอำเภอจตุรพักตรพิมานเป็นประธาน และท่านพัชนี  จันทรสาขา ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 10 ร้อยเอ็ดกล่าวรายงานกิจกรรมที่จัด  ได้แก่                                               

           1.  อบรมเชิงปฏิบัติการ  แนะนำเผยแพร่ ความรู้  ความเข้าใจ และความสำคัญ ของเอกสารโบราณ และ ฝึกปฏิบัติวิธีการดูแลรักษาหนังสือใบลาน  การทำความสะอาดเมื่อหนังสือใบลานเปื้อนฝุ่น ขึ้นรา   การลงน้ำมันเพื่อไม่ให้ใบลานแห้งกรอบ ฉีกขาด แตกชำรุด

           2.  การเปลี่ยนเชือกสายสนองที่ร้อยหนังสือใบแต่ละผูกรวมกัน เมื่อเชือกขาด

           3.  การห่อผ้า จัดเก็บ เพื่อป้องกันฝุ่นละออง  แมลง  เชื้อรา  ความชื้น แสง เข้าไปทำลายหนังสือใบลาน

           4.  การจัดทำทะเบียนควบคุมหนังสือใบลาน