ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี ณ หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม วันที่ 1-31 สิงหาคม 2555

             หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม จัดโครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 กิจกรรมที่จัดดังนี้

              1.  จัดแสดงนิทรรศการเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ ๘๐ พรรษา  ณ หอสมุดแห่งชาติฯ นคพรนม ระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2555 เพื่อเผยแพร่พระราชประวัติ  พระราชกรณียกิจ พระราชอัจฉริยภาพด้านต่างๆ  โดยเฉพาะโครงการตามแนวทางพระราชดำริในเขตพื้นที่จังหวัดนครพนม พิธีเปิด วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ครู นักเรียน  ประชาชนเข้าพิธีเปิดจำนวน 80 คน  และผู้เข้าชมนิทรรศการระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2555  จำนวน  350 คน

               2.  ประกวดเขียนเรียงความเรื่อง  “แม่ของฉัน”  เพื่อให้ลูกได้แสดงออกถึงความรัก  ความกตัญญูกตเวทีต่อแม่และระลึกถึงพระคุณของแม่ตนเอง  แบ่งการประกวดเป็น 2  ระดับ คือ  ระดับประถม 4-6  และ ระดับมัธยม 3-6  มีนักเรียนส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด  57 ผลงาน  จัด กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเฉลิมพระเกียรติ  แข่งขันตอบปัญหาชิงรางวัล  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555  นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  60  คน