ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร ณ วัดมหาธาตุ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2555

 นางลัดดาวัลย์  ทิพย์สิงห์  หัวหน้าหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม และนางสาวสรณ์สิริ  สีหนาท บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมศิลปากร  ณ วัดมหาธาตุ  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดยโสธร  วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2555