ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการกิจกรรมรณรงค์ การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยอาสาสมัครท้องถิ่น ฯ (อส.มศ.)

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม ได้จัดกิจกรรม โครงการกิจกรรมรณรงค์ การดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม โดยอาสาสมัครท้องถิ่นในการดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรม (อส.มศ.) วันเสาร์ที่ 21 มิ.ย. 2557 ณ วัดศรีสุมังค์ ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม จ.นครพนม กิจกรรมอนุรักษ์เอกสารโบราณ