ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการหอสมุดสู่สถานศึกษา ประจำปี 2557

โครงการหอสมุดสู่สถานศึกษา หรือโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชน ในปีนี้ทางหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ นครพนม ได้จัดขึ้น ที่โรงเรียน คำเตยอุปถัมภ์ ต.คำเตย อ.เมือง จ.นครพนม ในวันที่ 19 พ.ย. 2557 โดยทางหอสมุดแห่งชาติเฉลมิพระเกียรติฯ นครพนมได้จัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐานต่างๆทั้งหมด 4 ฐาน ให้เด็กๆได้เพลินเพลินสนุกสนานและได้สอดแทรกความรู้ต่างๆมากมาย ซึ่งๆได้รับความสนใจจากเด็กและคระครูอาจารย์เป็นอย่างมาก 

พิธีเปิด

 

 

 

กิจกรรมฐานที่ 1 หนังสือหรรษา

 

 

 

กิจกรรมฐานที่ 2 คาราโอเกะ ร้องเล่นเต้นอ่าน

 

 

 

 

กิจกรรมฐานที่ 3 ขุมทรัพย์แห่งปัญญา

 

 

 

 

 

กิจกรรมฐานที่ 4 สนุกสุดขีดสุภาษิตคำพังเพย