ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

ประวัติและบทบาทหน้าที่

 

 

 

 

                                ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี

 

 

 

 

 

 

ประวิติ/ความเป็นมา

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เรือพระราชพิธี

                    พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี เดิมเป็นโรงเก็บเรือรบและเรือพระที่นั่ง อยู่ในความดูแลของสำนักพระราชวังและกองทัพเรือ เมื่อคราวเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 โรงเก็บเรือและเรือพระราชพิธีถูกระเบิดได้รับความเสียหายและในปีพุทธศักราช  2490 รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมศิลปากรทำการซ่อมแซมดูแลรักษาเรือพระราชพิธี  ที่ใช้ในกระบวนพยุหยาตราชลมารค เรือต่างๆ ที่ใช้ในพระราชพิธีล้วนแต่ เป็นเรือที่มีประวัติความสำคัญมาแต่โบราณ  ที่ยังคงความสวยงามจากฝีมือช่างอันล้ำเลิศและทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมประการสำคัญยังสามารถนำมาใช้ในการพระราชพิธีต่างๆสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  และเป็นเรือพระที่นั่งในพระมหากษัตริย์ไทยที่มีแห่งเดียวในโลก

“สุดยอดเรือสยาม”

                    กรมศิลปากรได้ดำเนินการซ่อมแซมเรือพระราชพิธีเพื่อการอนุรักษ์และเพื่อการศึกษาแล้ว จึงได้ขึ้นทะเบียนเรือพระราชพิธีต่าง ๆ ไว้เป็นมรดกของชาติพร้อมกับยกฐานะโรงเก็บเรือขึ้นเป็น  “พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  เรือพระราชพิธี”ตั้งแต่พุทธศักราช 2517  เป็นต้นมา

                   พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรมศิลปากร มีพื้นที่จำกัดภายในพิพิธภัณฑ์สามารถ       จัดแสดงเรือพระราชพิธีได้เพียง 8ลำ จากเรือพระราชพิธีในกระบวนพยุหยาตราชลมารค  จำนวน 52ลำ ซึ่งประกอบไปด้วยเรือรูปสัตว์  6  ลำ  นำไปฝากไว้ที่ท่าวาสุกรี เรือดั้ง เรือแซง จำนวน 38  ลำ เก็บรักษาไว้ที่แผนกเรือพระราชพิธี  กองเรือเล็ก  กองทัพเรือ  เป็นผู้ดูแลรักษา