ปรับขนาดอักษร
  • นิทรรศการ

นิทรรศการถาวร

สถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 04 กันยายน 2558
จิตรกรรมไทยแบบตะวันตก
  • วันที่ : วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558
ห้องประติมากรรม
  • วันที่ : วันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558
ห้องจัดแสดงนิทรรศการจิตรกรรมฝีพระหัตถ์
  • วันที่ : วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558
ห้องจัดแสดงจิตรกรรมไทยประเพณี
  • วันที่ : วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558