ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป

นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ