ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
นางสาวอัจฉรา แข็งสาริกิจ
งานวิชาการ
งานบริการการศึกษา
งานบริหารงานทั่วไป
ภัณฑารักษ์ชำนาญการ
นางสาวปัทมา ก่อทอง
ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
นายรัฐพงศ์ เกตุรวม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นางสาวสิริวรรณ เพชรฤทธิ์