ปรับขนาดอักษร

บัญชีค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

บัญชีค่าเข้าชมโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

 

ท้ายกฎกระทรวง กำหนดค่าเข้าชมและค่าบริการอื่นสำหรับโบราณสถานที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑

ลำดับ

จังหวัด

รายชื่อ

อัตราค่าเข้าชม (บาท)

สัญชาติไทย

สัญชาติอื่น

บัตรปลีก

บัตรรวม

บัตรปลีก

บัตรรวม


1

กรุงเทพมหานคร

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร      เขตพระนคร

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
   เรือพระราช-พิธี เขตบางกอกน้อย

3.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป  
   เขตพระนคร

4.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ช้างต้น
   เขตดุสิต

30.-

20.-

30.-

5.-

60.-

200.-

100.-

200.-

5.-

350.-

2

กาญจนบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า
   อำเภอเมืองกาญจนบุรี

2.อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์
   อำเภอไทรโยค

10.-

20.-

-

-

50.-

100.-

-

-

3

กำแพงเพชร

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร
   อำเภอเมืองกำแพงเพชร

2.อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร
   เขตอรัญญิก อำเภอเมืองกำแพงเพชร

3.อุทยานประวัติศาสตร์ กำแพงเพชร
   เขตในกำแพงเมือง
   อำเภอเมืองกำแพงเพชร

20.-

20.-

20.-

30.-

100.-

100.-

100.-

150.-

4

ขอนแก่น

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น
   อำเภอเมืองขอนแก่น

20.-

-

100.-

-

5

จันทบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี
   อำเภอเมืองจันทบุรี

20.-

-

100.-

-

6

ชัยนาท

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งขาติ ชัยนาทมุนี
   อำเภอเมืองชัยนาท

10.-

-

50.-

-

7

เชียงราย

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน
   อำเภอเชียงแสน

2.โบราณสถานวัดป่าสัก อำเภอเชียงแสน

20.-

10.-

-

-

100.-

50.-

-

-

8

เชียงใหม่

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
   อำเภอเมืองเชียงใหม่

20.-

-

100.-

-

9

ชุมพร

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร
   อำเภอเมืองชุมพร

20.-

-

100.-

-

10

นครปฐม

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์
   อำเภอเมืองนครปฐม

20.-

-

100.-

-

11

นครราชสีมา

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงค์
   อำเภอเมือง นครราชสีมา

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย
   อำเภอพิมาย

3.โบราณสถานวัดพนมวัน
   อำเภอเมืองนครราชสีมา

4.อุทยาประวัติศาสตร์พิมาย อำเภอพิมาย

5.โบราณสถานเมืองแขก อำเภอสูงเนิน

10.-

20.-

10.-

20.-

10.-

-

-

-

-

-

50.-

100.-

50.-

100.-

50.-

-

-

-

-

-

12

นครศรีธรรมราช

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช
   อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

30.-

-

150.-

-

13

น่าน

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน
   อำเภอเมืองน่าน

20.-

-

100.-

-

14

บุรีรัมย์

1.อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
   อำเภอนางรอง

2.โบราณสถานปราสาทเมืองต่ำ
   อำเภอประโคนชัย

20.-

20.-

30.-

100.-

100.-

150.-

15

ปราจีนบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี
   อำเภอเมืองปราจีนบุรี

30.-

-

150.-

-

16

พระนครศรีอยุธยา

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

3.โบราณสถานวัดมเหยงค์
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

4.โบราณสถานวัดมหาธาตุ
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

5.โบราณสถานวัดราชบูรณะ
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

6.โบราณสถานวัดพระศรีสรรเพชญ์
   และพระราชวังโบราณ
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

7.โบราณสถานวัดพระราม
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

8.โบราณสถานวัดไชยวัฒนาราม
   อำเภอพระนครศรีอยุธยา

20.-

30.-

10.-

10.-

10.-

10.-

10.-

10.-

 

40.-

100.-

150.-

50.-

50.-

50.-

50.-

50.-

50.-

220.-

17

พัทลุง

1.โบราณสถานวังเจ้าเมืองพัทลุง
   อำเภอเมืองพัทลุง

10.-

-

50.-

-

18

เพชรบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี
   และอุทยาน ประวัติศาสตร์พระนครคีรี

20.-

-

150.-

-

19

เพชรบูรณ์

1.อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ
   อำเภอศรีเทพ

20.-

-

100.-

-

20

ภูเก็ต

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง
   อำเภอถลาง

20.-

-

100.-

-

21

ราชบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี
   อำเภอเมืองราชบุรี

20.-

-

100.-

-

22

ร้อยเอ็ด

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด

20.-

-

100.-

-

23

ลพบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
   สมเด็จพระนารายณ์ อำเภอเมืองลพบุรี

2.โบราณสถานบ้านวิชาเยนทร์
   อำเภอเมืองลพบุรี

3.โบราณสถานปรางค์สามยอด
   อำเภอเมืองลพบุรี

4.โบราณสถานพระที่นั่งไกรสร
   สีหราช(พระที่นั่งเย็น) อำเภอเมืองลพบุรี

5.โบราณสถานวัดพระศรีมหาธาตุ
   อำเภอเมืองลพบุรี

30.-

10.-

10.-

10.-

10.-

30.-

50.-

50.-

50.-

50.-

50.-

150.-

24

ลำพูน

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย
   อำเภอเมืองลำพูน

20.-

-

100.-

-

25

สตูล

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล

10.-

-

50.-

-

26

สุพรรณบุรี

1.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี
   อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

2.พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอู่ทอง
   อำเภออู่ทอง

20.-

30.-

-

-

100.-

150.-

-

-