ปรับขนาดอักษร
  • ประชาชนควรรู้

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ ที่ ๕๐/๒๕๔๘ เรื่องมอบอำนาจให้ข้าราชการกรมศิลปากรเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้นำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

คำสั่งกระทรวงพาณิชย์

ที่ ๕๐/๒๕๔๘

เรื่อง มอบอำนาจให้ข้าราชการกรมศิลปากรเป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้นำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดใน

ต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

 

          เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตให้นำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้

          ข้อ ๑ มอบอำนาจให้ข้าราชการกรมศิลปากรดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตและลงนามในใบอนุญาตให้นำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

                   ๑.๑ อธิบดีกรมศิลปากร

                   ๑.๒ ข้าราชการสังกัดกรมศิลปากร ตั้งแต่ระดับ ๘ ขึ้นไป ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศิลปากรให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาอนุญาตให้นำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร

          ข้อ ๒ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจตามข้อ ๑ ต้องพิจารณาอนุญาตให้นำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรตามประกาศและกฎระเบียบที่กำหนดและในกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ได้แก้ไขปรับปรุงประกาศหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติตามประกาศและกฎระเบียบที่ได้มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่

          ข้อ ๓ ให้กรมศิลปากรจัดทำบัญชีรายชื่อและตัวอย่างลายมือชื่อของผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ลงนามในใบอนุญาตให้นำโบราณวัตถุที่มีแหล่งกำเนิดในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักร ตามข้อ ๑ ส่งให้กรมศุลกากรทราบทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ  

          ข้อ ๔ ให้กรมศิลปากรรายงานผลการออกใบอนุญาตให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ทราบอย่างน้อยปีละสองครั้ง

                  

 

 

                   ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

 

                                              ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

                                                         นายวัฒนา  เมืองสุข

                                                 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

 

 

 

ที่มา : เรวดี  สกุลพาณิชย์,มาลีภรณ์ คุ้มเกษม. (บรรณาธิการ). (2555)."พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕". (พิมพ์ครั้งที่ 16).กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์สมาพันธ์ จำกัด.หน้า 287-288.