ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

นิทรรศการศิลปะ ภาพสะท้อนตัวตน ศ.สุชาติ เถาทอง ในโอกาสเกษียณอายุราชการครบ 65 ปี

นิทรรศการศิลปะ ภาพสะท้อนตัวตน ศ.สุชาติ เถาทอง ในโอกาสเกษียณอายุราชการครบ 65 ปี

จัดแสดงระหว่างวันที่ 5 – 20 กันยายน 2558
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพมหานคร