กิจกรรมอาสา อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ ตอนวิชาสื่อสารกับตนเอง (Positive Self Talk)
วันที่ประกาศ : 11/09/2563 00:00 น. จำนวนผู้เข้าชม 33

วันเสาร์ ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๓๐ น. กลุ่มแมลงปออาสา เชียงใหม่ ร่วมกับ หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่ และบ้านเด็กยินดี จัดกิจกรรมอาสา อ่านด้วยตารับรู้ด้วยใจ ตอนวิชาสื่อสารกับตนเอง (Positive Self Talk) ต้องเริ่มฝึกตั้งแต่วัยเด็ก พูดอย่างไร ทำอย่างไร มาร่วมเรียนรู้กัน  โดยมีจิตอาสาพี่เลี้ยง ดูแลน้องและร่วมทำกิจกรรม ณ ห้องโสตทัศนวัสดุ หอสมุดแห่งชาติ เชียงใหม่