ผู้อำนวยการสำนักส่วนกลาง

นายลสิต อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวอรสรา สายบัว
ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางจุฑาทิพย์ อังศุสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวกนกอร ศักดาเดช
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายสุรัฐกิจ พีรพงศ์ศิลป
ผู้อำนวยการสำนักช่างสิบหมู่

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายสถาพร เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการกองโบราณคดี

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางวัญญา ประคำทอง
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมรดกศิลปวัฒนธรรม

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางรักชนก โคจรานนท์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

-
-
-

ประวัติและผลงาน
พันจ่าตรี เดชา พรไชย
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองโบราณคดีใต้น้ำ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นางสาวนิตยา กนกมงคล
ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

-
-
-

ประวัติและผลงาน
นายเจษฏา ชีวะวิชวาลกุล
ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม

-
-
-

ประวัติและผลงาน