ปรับขนาดอักษร

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

กากีคำกลอนและลิลิตกากี

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

เอกสารเสด็จตรวจราชการเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ภาพสะท้อนสังคมท้องถิ่นในสมัยรัชกาลที่ ๕

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา
วรรณกรรมยอดเยี่ยมในสมัยรัชกาลที่ ๙ ตามแนวคิดศาสตร์พระราชา

 

 

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๕ จังหวัดชัยภูมิ
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๕ จังหวัดชัยภูมิ
พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งชาติ พระมหากษัตริย์สมัยรัตนโกสินทร์

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

มหาทิพนมต์ : ความสืบเนื่องของบทพระพุทธมนต์ในสังคมไทย
มหาทิพนมต์ : ความสืบเนื่องของบทพระพุทธมนต์ในสังคมไทย
พระราชนิพนธ์ระยะทางเสด็จประพาสจันทบุรี ปีชวด จุลศักราช ๑๒๓๘ (พ.ศ.๒๔๑๙)

 

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

ห้าปีในสยาม เล่ม ๑
ห้าปีในสยาม เล่ม ๑
เอกสารเสด็จตรวจราชการเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ร.ศ. ๑๑๑ – ๑๑๗ (พ.ศ. ๒๔๓๕ – ๒๔๔๑)

 

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

อธิบายระยะทางล่องลำน้ำพิง ตั้งแต่เมืองเชียงใหม่ถึงปากน้ำโพธิ์

 

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

กาฬโรคสมัยรัชกาลที่ ๕

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

บันทึกการเดินทางสำรวจประเทศสยาม
บันทึกการเดินทางสำรวจประเทศสยาม

 

 
 
 
 
 
บันทึกการเดินทาง
สำรวจประเทศสยาม
(Surveying and Exploring in Siam)
 
โดย
เจมส์ แมคคาร์ธี
JAMES McCARTHY, F.R.G.S.,
(อดีตเจ้ากรมแผนที่คนแรกของประเทศสยาม)
ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (พิมพ์ครั้งที่ ๒)

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

จินดามณี ฉบับหมอบรัดเล (พิมพ์ครั้งที่ 5)

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

นานาสาระวัฒนธรรมไทย เล่ม ๔

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

๒๕๐ ปี กรุงธนบุรีรำลึก

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประมวลเอกสารพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
อิศปปกรณัม : วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย
อิศปปกรณัม : วรรณกรรมแปลจากตะวันตกยุคแรกของไทย
จินดามณี เล่ม ๒ ประถม ก กา มณีจินดา และประถมมาลา
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกในเอกสารต่างประเทศ

 

 

ศตวรรษา ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร

 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์

ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

 

 

กรมศิลปากร พิมพ์เผยแพร่

พุทธศักราช ๒๕๖๑

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลด

เครื่องราชูปโภคสำหรับแผ่นดิน

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)
วรรณคดีสมัยกรุงธนบุรี (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)
นิทานวรรณคดี อ่านหนังสือวรรณคดี และสมาคมวรรณคดี ของธนิต อยู่โพธิ์ (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1)

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

จดหมายเหตุเสด็จประพาศต่างประเทศในรัชกาลที่ ๕ เสด็จเมืองสิงคโปร์ แลเมืองเบตาเวียครั้งแรก แลเสด็จประพาศประเทศอินเดีย

 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์

นรางกุโรวาท
นรางกุโรวาท

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๔ จังหวัดลพบุรี
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒๔ จังหวัดลพบุรี
สมเด็จพระเจ้าตามสินมหาราช ฉบับเยาวชน
สมเด็จพระเจ้าตามสินมหาราช ฉบับเยาวชน
 
 
 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
จัดพิมพ์เผยแพร่เนื่องในโอกาสการจัดงานรำลึก
๒๕๐ ปี แห่งการสถาปนากรุงธนบุรี
พุทธศักราช ๒๕๖๐
 
ประวัติศาสตร์ไทยสมัยธนบุรี

 

อยู่ในระหว่างดำเนินการจัดพิมพ์

พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)
พระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๑๗ ถึง พ.ศ. ๒๔๕๓)
พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปยังประเทศต่างๆ
พระราชสาส์นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไปยังประเทศต่างๆ
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่ ๔ ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี

 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์

วรรณคดีแห่งชาติ เล่ม ๒
วรรณคดีแห่งชาติ เล่ม ๒

 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์

"พระเมรุมาศในสมัยรัตนโกสินทร์" หนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์

พิธีราชบรวงสรวง
พิธีราชบรวงสรวง

                                                                                                                                                           

ตามรอยฝรั่งเล่าความหลังเมืองพริบพรี (เพชรบุรี)
ตามรอยฝรั่งเล่าความหลังเมืองพริบพรี (เพชรบุรี)
พะหมี ปริศนาคำทาย
พะหมี ปริศนาคำทาย
พระราชพิธีบวงสรวงพระยามเทวาธิราช
พระราชพิธีบวงสรวงพระยามเทวาธิราช
ประวัติสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ประวัติสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
ประมวลพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
ประมวลพระราชนิพนธ์เบ็ดเตล็ดในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
ประชุมนิราศต่างประเทศ เล่ม 1
ประชุมนิราศต่างประเทศ เล่ม 1
ปกิณกคดีประวัติศาสตร์ เล่ม 4
ปกิณกคดีประวัติศาสตร์ เล่ม 4
เที่ยวตามทางรถไฟ
เที่ยวตามทางรถไฟ
เทศนาพระราชประวัติและพระบวรราชประวัติ
เทศนาพระราชประวัติและพระบวรราชประวัติ
พระคัมภีร์ ทีปวงศ์ : ตำนานว่าด้วยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป
พระคัมภีร์ ทีปวงศ์ : ตำนานว่าด้วยการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งวรรณคดีสโมสร
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงก่อตั้งวรรณคดีสโมสร
การใช้ราชาศัพท์เนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราช
การใช้ราชาศัพท์เนื่องด้วยสมเด็จพระสังฆราช
วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 : พระเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี
วันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช 2557 : พระเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี
พหลาคาวีคำฉันท์
พหลาคาวีคำฉันท์
เสือโค ก กา
เสือโค ก กา
ปลาบู่ทอง กลอนสวด
ปลาบู่ทอง กลอนสวด
วรรณคดีแห่งชาติ เล่ม 1
วรรณคดีแห่งชาติ เล่ม 1
ตามรอยบันทึกชาวต่างชาติจากอ่าวสยามสู่ลำน้ำเจ้าพระยา
ตามรอยบันทึกชาวต่างชาติจากอ่าวสยามสู่ลำน้ำเจ้าพระยา
บรรณานิทัศน์ หนังสือกลุ่มจารีตประเพณี (2520-2547) และ (2549-2552)
บรรณานิทัศน์ หนังสือกลุ่มจารีตประเพณี (2520-2547)  และ (2549-2552)
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 17
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 17
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 3
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 3
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 2
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 2
125 ปี พระยาอนุมานราชธน
125 ปี พระยาอนุมานราชธน
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5
พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 5
จิตรกรรมรามเกียรติวัดสุทัศนเทพวราราม
จิตรกรรมรามเกียรติวัดสุทัศนเทพวราราม
นิทานวชิรญาณ เล่ม 3 – 4
นิทานวชิรญาณ เล่ม 3 – 4
สุริยพันธ์คำกลอน
สุริยพันธ์คำกลอน
ประชุมวรรณคดีเรื่อง พระพุทธบาท
ประชุมวรรณคดีเรื่อง พระพุทธบาท
นิทานคำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง โคบุตร และจันทโครพ
นิทานคำกลอนสุนทรภู่ เรื่อง โคบุตร และจันทโครพ
ลิลิตจันทกินร จันทกินรีคำฉันท์ จันทกินรีคำกลอน
ลิลิตจันทกินร จันทกินรีคำฉันท์ จันทกินรีคำกลอน
ท้องสนามหลวงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ในบริบททางประวัติศาสตร์และโบราณราชประเพณี
ท้องสนามหลวงสมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ในบริบททางประวัติศาสตร์และโบราณราชประเพณี
สยามและลาวในสายตามิชชันนารีชาวอเมริกัน
สยามและลาวในสายตามิชชันนารีชาวอเมริกัน
เอกสารของฮอลลันดาสมัยกรุงศรีอยุธยา
ไทยในจดหมายเหตุแกมเฟอร์
ไทยในจดหมายเหตุแกมเฟอร์
สัมพันธภาพของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสยาม
สัมพันธภาพของประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสยาม
๔๗๐ ปี แห่งการมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยและโปรตุเกส
๔๗๐ ปี แห่งการมีความสัมพันธ์ระหว่างไทยและโปรตุเกส
รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๕
รวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๕
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมัยรัตนโกสินทร์
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล สมัยรัตนโกสินทร์
อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
อธิบายพระนามพระเจ้าแผ่นดิน ครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี
เรื่องตำนานสถานที่และวัตถุต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง
เรื่องตำนานสถานที่และวัตถุต่างๆ ซึ่งพระบาทสมเด็จฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้าง

นับเป็นประชุมพงศาวดารภาคที่ ๒๕

พงศาวดารไทยใหญ่ เล่ม ๒
พงศาวดารไทยใหญ่ เล่ม ๒
ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม
ประมวลพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์สยาม
วินิศวานิศคำฉันท์
วินิศวานิศคำฉันท์

วินิศวานิศคำฉันท์ ฉบับพิมพ์ พ.ศ.๒๔๕๙

ลิลิตมหาราช พระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม) แต่ง ฉบับพิมพ์ พ.ศ.๒๔๖๖
ลิลิตมหาราช พระมงคลเทพมุนี (เอี่ยม) แต่ง ฉบับพิมพ์ พ.ศ.๒๔๖๖
ประทุมวดีคำฉันท์ ฉบับพิมพ์ พ.ศ.๒๕๐๗
ประทุมวดีคำฉันท์ ฉบับพิมพ์ พ.ศ.๒๕๐๗
ศรีศตวรรษมหาสังฆราชา
ศรีศตวรรษมหาสังฆราชา

ร้อยกรองสรรเสริญพระเกียรติคุณ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวฑฒนมหาเถร)

วิถีชีวิตชาวมอญเกาะเกร็ด
วิถีชีวิตชาวมอญเกาะเกร็ด
วิถีชีวิตชาวมอญเกาะเกร็ด
เตาเผาโบราณ : เปรียบเทียบระหว่างเตาหลังเต่าที่เกาะเกร็ดกับเตาทุเรียงที่เมืองศรีสัชนาลัย
พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระราชวิจารณ์ เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยานกับมหายานและเรื่องสร้างพระบฏหลวง

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๑๘ จังหวัดยโสธร
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๑๘ จังหวัดยโสธร

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๑๘ จังหวัดยโสธร

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม ๒ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม
ปกิณกศิลปวัฒนธรรม

ปกิณกศิลปวัฒนธรรม

ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

ร้อยกรองเทิดพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี