ปรับขนาดอักษร

จดหมายเหตุเสด็จประพาศต่างประเทศในรัชกาลที่ ๕ เสด็จเมืองสิงคโปร์ แลเมืองเบตาเวียครั้งแรก แลเสด็จประพาศประเทศอินเดีย

This is a SEO version of จดหมายเหตุเสด็จประพาศต่างประเทศในรัชกาลที่ ๕ เสด็จเมืองสิงคโปร์ แลเมืองเบตาเวียครั้งแรก แลเสด็จประพาศประเทศอินเดีย Page 1
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

 

อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดพิมพ์