ปรับขนาดอักษร
  • เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างและบุคลากร

อธิบดีกรมศิลปากร
นายบวรเวท รุ่งรุจี
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นางสุนิสา จิตรพันธ์
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ
รองอธิบดีกรมศิลปากร
นายพีรพน พิสณุพงศ์
ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์
นายบุญเตือน ศรีวรพจน์