ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

กิจกรรมเปิดบ้านศิลปากร ครั้งที่ ๔ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์

   

   

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ กรมศิลปากร จัดกิจกรรม เปิดบ้านศิลปากร ครั้งที่ ๔ สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ โดยนางเบญจมาศ  แพทอง ผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ โดยผู้อำนวยการสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ บรรยายสรุปภารกิจภาพรวมของสำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์  พร้อมทั้งให้ความรู้ขั้นตอนการทำงานของคณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย และคณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติ ซึ่งสำนักวรรณกรรมฯ     มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ

    และรับฟังเรื่องการทำงานตรวจสอบชำระพงศาวดาร และภายในห้องประชุมได้จัดแสดงหนังสือ และที่จัดพิมพ์ในวาระสำคัญต่างๆ หนังสือหายาก และหนังสือแปล อาทิ หนังสือรวมเรื่องแปลหนังสือและเอกสารทางประวัติศาสตร์ ชุดที่ ๕     ภายในประกอบด้วยบทความต่างๆ เช่น สยามในทัศนะของกงสุลอังกฤษ สยามและความสัมพันธ์กับมาเก๊าและการค้าภายในประเทศสยาม เป็นต้น หนังสือประชุมเสภาหลวง หนังสือเรื่องวิชาชีพชาวสยาม ฯลฯ

    จากนั้นได้นำคณะสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดของสำนักวรรณกรรมฯ ซึ่งเป็นที่รวบรวมหนังสือสำคัญไว้สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงในการเขียนหนังสือ ต่างๆ ของนักอักษรศาสตร์ ชมบรรยากาศการทำงานของนักอักษรศาสตร์ โดยเริ่มต้นที่  กลุ่มจารีตประเพณี กลุ่มแปลและเรียบเรียง กลุ่มภาษาและวรรณกรรม และกลุ่มประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์การทำงานของกรมศิลปากรของทุกสำนัก ให้สื่อมวลชนได้รับทราบและเข้าใจการทำงานของกรมศิลปากรมากยิ่งขึ้น และได้นำข้อมูลความรู้ไปเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างกว้างขวางต่อไป