ปรับขนาดอักษร
  • ประชาสัมพันธ์

โครงการวัฒนธรรมสัญจร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

"เยือนถิ่นนครศรีธรรมราช เมืองประวัติศาสตร์ แหล่งวัฒนธรรมภาคใต้" ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช  เพื่อให้บุคคลากรของศิลปากร และประชาชนทั่วไป จำนวน ๖๐ คน  เปิดรับลงทะเบียนผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ ๑๘ - กุมภาพันธ์ - ๑๘ มีนาคม  ๒๕๕๙

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม